fbpx

Licencja na windykatora - szkolenie stacjonarne w Warszawie

Licencja na windykatora
CENA
1,490.00 +23% VAT

Trenerzy

Miłosz Bagiński-Żyta
Windykacja należności, prawo budowlane

Początek

15 czerwca 2023 - 10:00

Koniec

16 czerwca 2023 - 14:30

Miejsce szkolenia

Warszawa   Zobacz mapę

Zapraszamy na szkolenie pt.:  „Licencja na windykatora „

Podczas warsztatów, będziecie mieć Państwo możliwość do interaktywnej dyskusji z naszym Trenerem, a po odbyciu szkolenia udostępnimy Państwu darmowe skrypty oraz materiały szkoleniowe, jak również certyfikat uczestnictwa w szkoleniu.

Szkolenia Akademii Przedsiębiorcy WEC rekomendowane są przez  Certyfikowany Dział Windykacji Polskiego Związku Zarządzania Wierzytelnościami, który ma na celu profesjonalizacji Państwa pracy poprzez możliwość rozwoju i zwiększania wiedzy na tematy dotyczące odzyskiwania należności.

CENA:

Koszt  wynosi 1490 zł netto (+23% Vat).

CENA ZAWIERA:

  • udział w szkoleniu,
  • materiały szkoleniowe,
  • obiady każdego dnia, przerwy kawowe każdego dnia,

1 DZIEŃ

UMIEJĘTNOŚĆ STOSOWANIA NARZĘDZI WINDYKACYJNYCH W SPOSÓB UMOŻLIWIAJĄCY UTRZYMANIE KLIENTA, ZWŁASZCZA STRATEGICZNEGO (KLUCZOWEGO):

– prawidłowe rozpoznanie przyczyn zalegania przez dłużnika z płatnościami wymagalnych zobowiązań,

– dobieranie właściwych metod w odniesieniu do konkretnych dłużników.

TECHNIKA PRZYGOTOWYWANIA WŁAŚCIWIE SFORMUŁOWANYCH WEZWAŃ PRZEDSĄDOWYCH ADRESOWANYCH DO:

– klientów mających środki finansowe niewystarczające na pokrycie zobowiązań wszystkich wierzycieli,

– klientów świadomie zwlekających z zapłatą, traktujących brak płatności jako formę kredytu kupieckiego,

– klientów nie zamierzających zapłacić i jednocześnie pozornie wyprowadzających na zewnątrz swój majątek w celu uniknięcia egzekucji.

PRAKTYCZNE ĆWICZENIA PRZYGOTOWUJĄCE WZORY POSZCZEGÓLNYCH PISM NA ETAPIE PRZED WSTRZYMANIEM REALIZACJI KONTRAKTU Z POWODU ZALEGANIA Z PŁATNOŚCIAMI ORAZ PRZED SKIEROWANIEM SPRAWY NA DROGĘ POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO.

WŁAŚCIWE POSTĘPOWANIE ZWIĄZANE ZE SKUTECZNYM DORĘCZANIEM KORESPONDENCJI NA POSZCZEGÓLNYCH ETAPACH WINDYKOWANIA NALEŻNOŚCI:

– szczegółowe procedury postępowania w sytuacji braku możliwości prawidłowego doręczenia,

– metody pozwalające na prawdziwą ocenę stopnia skuteczności doręczenia danej korespondencji i wykazanie wpływu tej skuteczności na efektywność egzekucji,

– odpowiednie zachowanie się przez wierzyciela zobowiązanego przez sąd do wskazania aktualnego miejsca pobytu pozwanego w terminie 7 dni pod rygorem zawieszenia postępowania.

TECHNIKA UMOŻLIWIAJĄCA WŁAŚCIWE ZABEZPIECZENIE INTERESÓW WIERZYCIELA NA ETAPIE PRZEDSĄDOWYM, WYKORZYSTUJĄCA ISTNIEJĄCĄ JESZCZE CHĘĆ WSPÓŁPRACY PRZEZ DŁUŻNIKA:

– technika prowadzenia rozmów z dłużnikami (umiejętność posługiwania się fachowym słownictwem głównie w zakresie podstaw prawnych windykacji)

– skuteczne motywowanie dłużników do zapłaty należności,

– negocjacje z dłużnikami (stosowanie odpowiednich technik w kierunku jak najszybszej spłaty zadłużenia),

– maksymalne wykorzystanie przez wierzyciela składanych przez dłużnika wniosków o rozłożenie spłaty zobowiązań na raty, uzyskiwanie od dłużnika takich prawnych sposobów zabezpieczeń wywiązania się z płatności, które umożliwią przyszłą, rzeczywiście skuteczną egzekucję i konkurencję z innymi wierzycielami (zwłaszcza uprzywilejowanymi) w sposób chroniący przed utratą poszczególnych klientów,

– proponowany model postępowania z ” trudnymi” dłużnikami, w tym będącymi w upadłości bądź nią zagrożonymi.

UMIEJĘTNOŚĆ UZYSKANIA PRZEZ WIERZYCIELA MAKSYMALNIE SZYBKIEGO I TANIEGO TYTUŁU EGZEKUCYJNEGO PRZECIWKO DŁUŻNIKOWI:

– bez udziału sądu, jednego dnia i całkowicie za darmo,

– umiejętność rozpoznania właściwych intencji przystępującego do negocjacji dłużnika.

TECHNIKA UMOŻLIWIAJĄCA BARDZO SZYBKIE UZYSKANIE NAKAZU ZAPŁATY I MAKSYMALNE WYKORZYSTANIE JEGO WSZYSTKICH MOŻLIWOŚCI DLA ZWIĘKSZENIA EFEKTYWNOŚCI EGZEKUCJI.

PROPONOWANE MODELE POSTĘPOWANIA WIERZYCIELA W SYTUACJI BRAKU MOŻLIWOŚCI UZYSKANIA NAKAZU ZAPŁATY.

WŁAŚCIWA REAKCJA WIERZYCIELA NA PODEJMOWANE PRZEZ NIEUCZCIWEGO DŁUŻNIKA PRÓBY MAKSYMALNEGO PRZEDŁUŻENIA W CZASIE POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I KOMORNICZEGO W CELU UKRYCIA SWOJEGO MAJĄTKU.

WSPÓLNE OPRACOWYWANIE WŁAŚCIWYCH SCHEMATÓW POSTĘPOWANIA ŁĄCZNIE ZE WZORAMI POSZCZEGÓLNYCH PISM.

PROPONOWANE MODELE POSTĘPOWANIA WIERZYCIELA W SYTUACJI BRAKU MOŻLIWOŚCI UZYSKANIA NAKAZU ZAPŁATY.

WŁAŚCIWA REAKCJA WIERZYCIELA NA PODEJMOWANE PRZEZ NIEUCZCIWEGO DŁUŻNIKA PRÓBY MAKSYMALNEGO PRZEDŁUŻENIA W CZASIE POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I KOMORNICZEGO W CELU UKRYCIA SWOJEGO MAJĄTKU.

WSPÓLNE OPRACOWYWANIE WŁAŚCIWYCH SCHEMATÓW POSTĘPOWANIA ŁĄCZNIE ZE WZORAMI POSZCZEGÓLNYCH PISM.

PRAKTYCZNE WSKAZÓWKI UMOŻLIWIAJĄCE WIERZYCIELOWI ZLECANIE KOMORNIKOWI PROWADZENIE W PEŁNI EFEKTYWNEGO POSTĘPOWANIA EGZEKUCYJNEGO.

ĆWICZENIA W PRZYGOTOWYWANIU POPRAWNYCH WNIOSKÓW O WSZCZĘCIE EGZEKUCJI:

– technika wyboru właściwego komornika do przeprowadzenia egzekucji merytorycznej i formalnej,

– umiejętność wskazania odpowiedniego sposobu egzekucji.

SPOSOBY USTALANIA PRZEZ WIERZYCIELA RZECZYWISTEGO, A NIE ILUZORYCZNEGO MAJĄTKU DŁUŻNIKA

– na etapie przedsądowym i sądowym,

– przed wszczęciem egzekucji i w trakcie jej prowadzenia,

– wskazanie prawnych możliwości przerzucenia na komornika obowiązku ustalenia stanu majątkowego dłużnika w sposób nieodpłatny i płatny.

UMIEJĘTNOŚĆ EGZEKWOWANIA PRZEZ WIERZYCIELA OD KOMORNIKA EFEKTYWNEGO PROWADZENIA EGZEKUCJI:

opracowywanie przykładowych wzorów pism w sytuacji całkowitej lub częściowej bierności komornika, wykorzystywanie najbardziej skutecznych w danej sytuacji narzędzi merytorycznego i formalnego nadzoru nad komornikiem,

kontrolowanie przez wierzyciela prawidłowości naliczanych przez komornika kosztów postępowania, a zwłaszcza tych obciążających wierzyciela.

TECHNIKA POSTĘPOWANIA WIERZYCIELA PRZY PROWADZENIU EGZEKUCJI W STOSUNKU DO DŁUŻNIKA BĘDĄCEGO W ZWIĄZKU MAŁŻEŃSKIM LUB W KONKUBINACIE.

PRAKTYCZNA ANALIZA NAJNOWSZYCH METOD PODEJMOWANYCH PRZEZ NIEUCZCIWYCH DŁUŻNIKÓW W CELU UDAREMNIENIA SKUTECZNEJ WINDYKACJI NALEŻNOŚCI I PROPONOWANE WIERZYCIELOWI SPOSOBY SKUTECZNEGO PRZECIWDZIAŁANIA TYM DZIAŁANIOM.

2 DZIEŃ

KOMUNIKACJA- PRAKTYCZNE ZASADY KOMUNIKACJI INTERPERSONALNEJ

– relacje windykator- klient,

– budowanie komunikatu pod kątem cech osoby odbierającej( klient),

– odpowiedzialność windykatora za efekt komunikacji,

– kody komunikacji- ich jasność i skuteczność,

– zniekształcenia w komunikacji,

– kanały komunikacji- wokalny, kinestetyczny,

– wizualny, werbalny, pozazmysłowy.

KOMUNIKACJA WERBALNA I NIEWERBALNA

– zasady efektywnego słuchania,

– udzielanie informacji w sposób pozytywny i negatywny,

– budowanie konstruktywnej informacji( argumenty centralne i peryferyjne) w wywieraniu wpływu,

– systemy reprezentacji i ich rola w efektywnym windykowaniu należności,

– dopasowanie werbalne do klienta i jego wpływ na pozyskiwanie przychylności,

– komunikacja niewerbalna jako kanał do ustalania dystansu w procesie windykowania długów, typy ekspresji werbalnej,

– odzwierciedlanie niewerbalne( postawa ciała, specyficzne gesty, rytm oddychania, ton głosu, tempo mówienia.

STREFY DYSTANSU PODCZAS ROZMOWY O CHARAKTERZE WINDYKACYJNYM.

POZNANIE WŁASNYCH WEWNĘTRZNYCH MOŻLIWOŚCI W ZAKRESIE WINDYKACJI NALEŻNOŚCI.

FORMA SZKOLENIA:

  • interaktywny wykład
  • case study


WIĘCEJ INFORMACJI

STRONA WWW

www.szkoleniawec.pl

TELEFON

+48 42 681 74 74

E-MAIL

szkolenia@kancelariawec.eu