Nowelizacja ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego – zmiany obowiązujące w 2019r.

Nowelizacja ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego – zmiany obowiązujące w 2019r.
CENA
1,190.00 +23% VAT

Początek

17 czerwca 2019 - 09:00

Koniec

17 czerwca 2019 - 15:30

Miejsce szkolenia

Wrocław, Europrofes, ul. Ofiar Oświęcimskich 17   Zobacz mapę

CENA:

Koszt uczestnictwa w szkoleniu jednej osoby wynosi 590 zł netto (+23% Vat).

CENA ZAWIERA:

  • uczestnictwo w szkoleniu,
  • materiały szkoleniowe,
  • certyfikat udziału w szkoleniu,
  • przerwy kawowe, lunch,

Nowe i zmienione definicje ustawowe w ustawie.

Stosunek najmu:

Powstanie stosunku najmu,

Najem umowny,

Najem ustawowy.

Warunki ubiegania się o zawarcie umowy:

najmu lub podnajmu lokalu,

najmu socjalnego lokalu wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu gminy.

Pojęcia miejsca zamieszkania i zamieszkiwania.

Czynsze:

Uchwały rady gmin w sprawie stawek czynszu,

Wypowiedzenie wysokości czynszu w związku z jego podwyżką,

Weryfikacja dochodów a podwyżka czynszu.

Wypowiedzenie umowy najmu lokalu mieszkalnego przez właściciela:

Kwestie  nadmetrażu, definicja  miejscowości pobliskiej,

Powództwo o rozwiązanie stosunku prawnego i nakazanie przez sąd opróżnienia lokalu.

Najem lokalu socjalnego na podstawie  wyroku sądowego:

Zagadnienie skuteczności oferty zawarcia umowy najmu na lokal socjalny.

Najem pomieszczenia tymczasowego w związku z wyrokiem sądowym:

Wskazanie przez gminę pomieszczenia tymczasowego w przypadku wykonywania przez komornika obowiązku opróżnienia lokalu,

Nowa interpretacja art. 1046 § 4 KPC.

Obowiązek osób zajmujących lokal bez tytułu prawnego do uiszczania odszkodowania.

Obowiązek odszkodowawczy gminy z tytułu niedostarczenia lokalu osobom uprawnionym do najmu lokalu socjalnego lub pomieszczenia tymczasowego.

Najem lokali na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego:

Prawa i obowiązki stron w razie zbycia rzeczy najętej w czasie trwania najmu,

Sytuacja prawna najemców,

Wejście w najem po śmierci najemcy,

Prawa małżonków i rozwiedzionych małżonków,

Odpowiedzialność za zapłatę czynszu i innych opłat.

Zasady i tryb postępowania w sprawach o opróżnienie lokalu lub pomieszczenia.

Sprawy związane z wnioskiem komornika o wskazanie tymczasowego pomieszczenia lub noclegowni.

Usunięcie ruchomości z lokalu lub pomieszczenia.

Żądanie przez powoda (osobę zamieszkującą) ustalenia przez sąd istnienia lub nieistnienia stosunku prawnego ( tj. umowy najmu).

 

 

FORMA SZKOLENIA:

  • interaktywny wykład
  • case study


WIĘCEJ INFORMACJI

STRONA WWW

www.szkoleniawec.pl

TELEFON

+48 42 681 74 74

E-MAIL

szkolenia@kancelariawec.eu