Ochrona danych osobowych w 2018 roku

Ochrona danych osobowych w 2018 roku
CENA
590.00 +23% VAT

Trenerzy

Grzegorz Madej
ZARZĄDZANIE WIERZYTELNOŚCIAMI I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Początek

27 marca 2018 - 09:00

Koniec

27 marca 2018 - 15:30

Miejsce szkolenia

Warszawa, Centrum Szkoleniowe KOPERNIK, ul. Kopernika 30   Zobacz mapę

Ochrona danych osobowych w 2018 roku

 

CEL SZKOLENIA:

Pozostały już tylko 3 miesięce do wprowadzenia w życie rewolucyjnych zmian w obszarze ochrony danych osobowych!!!!!!! i choć wydaje się, że czasu jest sporo, to warto już dziś wiedzieć, jakie kroki należy podjąć , by właściwie dostosować się do nowych rozwiązań. 25 maja 2018 r, na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U. UE L 119 z 4 maja 2016 r.), zaczną obowiązywać unijne wytyczne dotyczące zarządzania danymi osobowymi. Będą one jednolite dla wszystkich krajów członkowskich. Proponowane w nich zapisy powinny wzbudzić zainteresowanie nie tylko u przedsiębiorców, ale także w jednostkach administracji różnego szczebla, szczególnie, że ich nieprzestrzeganie wiązać się będzie z dotkliwymi karami. Wraz z nowymi przepisami pojawi się w naszym porządku prawnym nowa funkcja inspektorów ochrony danych osobowych, którzy docelowo zastąpią obecnie funkcjonujących ABI.

ADRESACI SZKOLENIA:

Szkolenie kierowane jest do pracowników działu kadr, prawnego, marketingu, IT oraz osób zajmujących się w firmie ochroną danych osobowych.

CENA:

Koszt uczestnictwa w szkoleniu jednej osoby wynosi 590 zł netto (+23% Vat).

Każda kolejna osoba z tej samej firmy otrzymuje 10% upustu od ceny szkolenia.

Klienci Grupy Kapitałowej WEC S.A. otrzymują 10% upustu.

CENA ZAWIERA:

  • uczestnictwo w szkoleniu,
  • materiały szkoleniowe,
  • certyfikat udziału w szkoleniu,
  • przerwy kawowe, lunch,

    

RODO – czym jest, jak je stosować.

Podstawowe pojęcia w RODO:

Definicja danych osobowych – szczególne kategorie danych,

Administrator danych,

Współadministratorzy,

Podmiot przetwarzający.

Zasady przetwarzania danych w RODO:

Zgodność z prawem, rzetelność i przejrzystość,

Celowość oraz dopuszczalność zmiany celu,

Adekwatność,

Czasowość.

Podstawy przetwarzania danych osobowych:

Zgoda na przetwarzanie danych,

 Pozostałe podstawy przetwarzania danych – w ramach jakich procesów stanowią podstawę przetwarzania,

Nowe wymogi dot. umów powierzenia przetwarzania danych.

Administrator oraz współadministrator – obowiązki:

Zasada privacy by design oraz privacy by default,

Obowiązek prowadzenia audytów,

Przeprowadzenie oceny skutków planowanych operacji przetwarzania dla ochrony danych osobowych,

Analiza ryzyka przetwarzania danych osobowych.

Podmiot przetwarzający – obowiązki.

Bezpieczeństwo przetwarzania danych:

Pseudonimizacja i szyfrowanie danych osobowych,

Zdolność do ciągłego zapewnienia poufności, integralności, dostępności i odporności systemów i usług przetwarzania,

Zdolność do szybkiego przywrócenia dostępności danych osobowych i dostępu do nich w razie incydentu fizycznego lub technicznego,

Regularne testowanie, mierzenie i ocenianie skuteczności środków technicznych i organizacyjnych mających zapewnić bezpieczeństwo przetwarzania.

Korzystanie z praw wynikających z RODO:

Prawo do sprostowania danych,

Prawo do bycia zapomnianym,

Prawo do ograniczonego przetwarzania,

Prawo do przenoszenia danych,

Prawo do sprzeciwu.

Nowy kształt obowiązku informacyjnego według RODO:

Zbieranie danych od osoby, której dane dotyczą,

Zbieranie danych nie bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą.

Nowy obowiązek zgłaszania incydentów:

Zgłaszanie incydentów GIODO,

Zgłaszanie incydentów osobie, której dane dotyczą.

Nowa dokumentacja związana z przetwarzaniem danych:

Rejestr czynności przetwarzania danych,

Polityki bezpieczeństwa.

Zasady certyfikacji oraz kodeksy postępowania.

Inspektor ochrony danych:

Obowiązek wyznaczenia IOD,

Wymagania jakie powinien spełniać IOD,

Obowiązki IOD.

Zasady przekazywania danych do państw trzecich.

Organ nadzorczy:

Właściwość, zadania i uprawnienia,

Zasady prowadzenia kontroli,

Sankcje finansowe za naruszenie ochrony danych osobowych.

Środki ochrony prawnej:

Skarga do organu nadzorczego,

Dochodzenie praw przed sądem,

Prawo do odszkodowania.

Przepisy określające tryb postępowania przed organem nadzorczym – projekt nowej ustawy o ochronie danych osobowych.

 

FORMA SZKOLENIA:

  • interaktywny wykład
  • case study.


WIĘCEJ INFORMACJI

STRONA WWW

www.szkoleniawec.pl

TELEFON

+48 42 681 74 74

E-MAIL

szkolenia@kancelariawec.eu