Ochrona danych osobowych w 2018 roku

Ochrona danych osobowych w 2018 roku
CENA
590.00 +23% VAT

Trenerzy

Grzegorz Madej
ZARZĄDZANIE WIERZYTELNOŚCIAMI I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Początek

18 kwietnia 2018 - 09:00

Koniec

18 kwietnia 2018 - 15:30

Miejsce szkolenia

Wrocław, Europrofes, ul. Ofiar Oświęcimskich 17   Zobacz mapę

Ochrona danych osobowych w 2018 roku

 

CEL SZKOLENIA:

Pozostały już tylko 2 miesiące do wprowadzenia w życie rewolucyjnych zmian w obszarze ochrony danych osobowych!!!!!!! i choć wydaje się, że czasu jest sporo, to warto już dziś wiedzieć, jakie kroki należy podjąć , by właściwie dostosować się do nowych rozwiązań. 25 maja 2018 r, na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U. UE L 119 z 4 maja 2016 r.), zaczną obowiązywać unijne wytyczne dotyczące zarządzania danymi osobowymi. Będą one jednolite dla wszystkich krajów członkowskich. Proponowane w nich zapisy powinny wzbudzić zainteresowanie nie tylko u przedsiębiorców, ale także w jednostkach administracji różnego szczebla, szczególnie, że ich nieprzestrzeganie wiązać się będzie z dotkliwymi karami. Wraz z nowymi przepisami pojawi się w naszym porządku prawnym nowa funkcja inspektorów ochrony danych osobowych, którzy docelowo zastąpią obecnie funkcjonujących ABI.

ADRESACI SZKOLENIA:

Szkolenie kierowane jest do pracowników działu kadr, prawnego, marketingu, IT oraz osób zajmujących się w firmie ochroną danych osobowych.

CENA:

Koszt uczestnictwa w szkoleniu jednej osoby wynosi 590 zł netto (+23% Vat).

Każda kolejna osoba z tej samej firmy otrzymuje 10% upustu od ceny szkolenia.

Klienci Grupy Kapitałowej WEC S.A. otrzymują 10% upustu.

CENA ZAWIERA:

 • uczestnictwo w szkoleniu,
 • materiały szkoleniowe,
 • certyfikat udziału w szkoleniu,
 • przerwy kawowe, lunch,

    

RODO – czym jest, jak je stosować.

Podstawowe pojęcia w RODO:

 • Definicja danych osobowych – szczególne kategorie danych,
 • Administrator danych,
 • Współadministratorzy,
 • Podmiot przetwarzający.

Zasady przetwarzania danych w RODO:

 • Zgodność z prawem, rzetelność i przejrzystość,
 • Celowość oraz dopuszczalność zmiany celu,
 • Adekwatność,
 • Czasowość.

Podstawy przetwarzania danych osobowych:

 • Zgoda na przetwarzanie danych,
 •  Pozostałe podstawy przetwarzania danych – w ramach jakich procesów stanowią podstawę przetwarzania,
 • Nowe wymogi dot. umów powierzenia przetwarzania danych.

Administrator oraz współadministrator – obowiązki:

 • Zasada privacy by design oraz privacy by default,
 • Obowiązek prowadzenia audytów,
 • Przeprowadzenie oceny skutków planowanych operacji przetwarzania dla ochrony danych osobowych,
 • Analiza ryzyka przetwarzania danych osobowych.
 • Podmiot przetwarzający – obowiązki.

Bezpieczeństwo przetwarzania danych:

 • Pseudonimizacja i szyfrowanie danych osobowych,
 • Zdolność do ciągłego zapewnienia poufności, integralności, dostępności i odporności systemów i usług przetwarzania,
 • Zdolność do szybkiego przywrócenia dostępności danych osobowych i dostępu do nich w razie incydentu fizycznego lub technicznego,
 • Regularne testowanie, mierzenie i ocenianie skuteczności środków technicznych i organizacyjnych mających zapewnić bezpieczeństwo przetwarzania.

Korzystanie z praw wynikających z RODO:

 • Prawo do sprostowania danych,
 • Prawo do bycia zapomnianym,
 • Prawo do ograniczonego przetwarzania,
 • Prawo do przenoszenia danych,
 • Prawo do sprzeciwu.

Nowy kształt obowiązku informacyjnego według RODO:

 • Zbieranie danych od osoby, której dane dotyczą,
 • Zbieranie danych nie bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą.
 • Nowy obowiązek zgłaszania incydentów:
 • Zgłaszanie incydentów GIODO,
 • Zgłaszanie incydentów osobie, której dane dotyczą.

Nowa dokumentacja związana z przetwarzaniem danych:

Rejestr czynności przetwarzania danych,

 • Polityki bezpieczeństwa.
 • Zasady certyfikacji oraz kodeksy postępowania.

Inspektor ochrony danych:

 • Obowiązek wyznaczenia IOD,
 • Wymagania jakie powinien spełniać IOD,
 • Obowiązki IOD.
 • Zasady przekazywania danych do państw trzecich.

Organ nadzorczy:

 • Właściwość, zadania i uprawnienia,
 • Zasady prowadzenia kontroli,
 • Sankcje finansowe za naruszenie ochrony danych osobowych.

Środki ochrony prawnej:

 • Skarga do organu nadzorczego,
 • Dochodzenie praw przed sądem,
 • Prawo do odszkodowania.
 • Przepisy określające tryb postępowania przed organem nadzorczym – projekt nowej ustawy o ochronie danych osobowych.

 

FORMA SZKOLENIA:

 • interaktywny wykład
 • case study.


WIĘCEJ INFORMACJI

STRONA WWW

www.szkoleniawec.pl

TELEFON

+48 42 681 74 74

E-MAIL

szkolenia@kancelariawec.eu