Zatrudnianie cudzoziemców - szkolenie on-line

Zatrudnianie cudzoziemców
CENA
490.00 +23% VAT

Trenerzy

Iwona Maria Kmieciak
PRAWO PRACY, ZUS, RACHUNKOWOŚĆ

Początek

18 września 2020 - 10:00

Koniec

18 września 2020 - 14:00

Zapraszamy na szkolenia Akademii Przedsiębiorcy WEC, które poprowadzi Iwona Kmieciak

Podczas warsztatów, będziecie Państwo mieć możliwość do interaktywnej dyskusji z Trenerem, a po odbyciu szkolenia udostępnimy Państwu darmowe skrypty, materiały szkoleniowe, jak również certyfikaty uczestnictwa. Koszt Webinarium to tylko 490 zł netto, a skorzystać ze szkolenia w takiej formie może nieograniczona liczba osób, w dowolnym miejscu – bez konieczności opuszczania biura.

Dostęp do szkolenia otrzymają Państwo drogą mailową po wypełnieniu i przesłaniu do nas mailem lub faksem formularza zgłoszeniowego dostępnego na naszej stronie internetowej. W razie pytań, zachęcamy do kontaktu mailowego poprzez anna.kieszek@wecfinanse.pl oraz eliza.stodolka@wecfinanse.pl

CENA:

Koszt  wynosi 490 zł netto (+23% Vat).

CENA ZAWIERA:

  • udział ,
  • materiały szkoleniowe,
  • certyfikat.

1.Pobyt cudzoziemców w Polsce

• Regulacje prawne zatrudniania obcokrajowców na przestrzeni ostatnich 10 lat (zmiany – wymagania przepisowe)

Warunki wjazdu i legalnego pobytu cudzoziemców na terenie  Rzeczpospolitej Polskiej w świetle nowych przepisów

Kto może wjechać do Polski, kogo należy skierować na kwarantannę, kogo można zwolnić z kwarantanny ?

Obywatele Unii Europejskiej (opisy przypadków, dokumentacja ogólna, dokumentacja z PIP, dokumentacja z ZUS),

Obywatele Bloku Wschodniego.

 Zmiany terminów legalnego pobytu w Polsce w okresie epidemii.

 Wydłużenie terminów wyjazdów z Polski.

– Rodzaje wiz które pozwalają na pracę w Polsce – pojęcia ogólne.

– Rodzaje wiz „ negatywnych” – pojęcia ogólne.

Co określamy mianem „ ruchu bezwizowego „ – pojęcie ogólne:
Obywatele Państw trzecich – 6 państw (Armenia, Białoruś, Gruzja, Mołdawia, Federacja Rosyjska, Ukraina).
Obywatele 6 Państw – ruch bezwizowy – paszport biometryczny (przepis od 11-06-2017       roku), zmiany po 01-01-2018 r. na poziomie Urzędu Pracy.

Zezwolenie na pobyt czasowy – zezwolenie Typu A, zezwolenie Typu B.

Zezwolenie na  pobyt stały – zasady nabycia karty pobytu.

Niebieska karta UE – zezwolenie na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy dla osób o  wysokich kwalifikacjach.

Omówienie dokumentacji dla Rezydenta Długoterminowego UE .

Karta Polaka – warunki otrzymania dokumentacji.

2. Praca cudzoziemców na terenie Polski

Praca w Polsce obywateli Unii Europejskiej (zasada delegowania).
Zatrudnienie cudzoziemców z Bloku Wschodniego.
Obywatele 6 państw sąsiadujących z Polską (omówienie zaproszenia oraz oświadczenia o  powierzeniu pracy według najnowszych przepisów).

Kontynuacja legalnego zatrudnienia po zakończonym oświadczeniu o powierzeniu pracy.

Co to jest test rynku pracy ?

Jaki dokument określamy informacją starosty ?

Procedura zwolnień z testu rynku pracy.
Zawody, w wykonywaniu których cudzoziemcy z Bloku Wschodniego nie muszą uzyskiwać zezwolenia na pracę.
Zasady uzyskiwania zezwolenie na pracę (omówienie wniosku zezwolenie typu A – Praktyczne wskazówki)

Przedłużenie okresów ważności zezwoleń na pracę i oświadczeń z urzędu pracy  w okresie epidemii.

Zmiana terminów przy składaniu wniosków o przedłużeniu zezwoleń.

Wskazanie na zmiany warunków pracy cudzoziemców w okresie epidemii.

Pomoc finansowa oraz świadczenia postojowe dla cudzoziemców.

Zasady zawierania umów o pracę lub umów zleceń (praktyczne przykłady):
• Omówienie zasad zatrudnienia osób wykonujących pracę w zawodach wymagających wysokich kwalifikacji,
•Omówienie zasad uzyskiwania jednolitego zezwolenia na pobyt i pracę (karta pobytu czasowego oraz zezwolenie na pracę – według najnowszych przepisów),
•Omówienie zasad zatrudnienia na podstawie pobytu stałego (karta pobytu stałego oraz brak konieczności posiadana zezwolenia na pracę),
•Omówienie zasad zatrudniania na podstawie pobytu rezydenta długoterminowego (karta na pobyt rezydenta długoterminowego),
•Omówienie Karty Polaka oraz zasad zatrudnienia na podstawie Karty Polaka z uwzględnieniem obowiązku posiadania wizy,
• Skutki zatrudnienia cudzoziemca bez wymaganych zezwoleń – sankcje wynikające z ustawy o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
• uznawanie kwalifikacji zawodowych uzyskanych w innych krajach Unii.

3. Zmiany w ustawie o cudzoziemcach

Omówienie zmian zgodnie z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/36/UE z dnia 26 lutgo 2014 roku.

Omówienie Ustawy z dnia 20 lipca 2017 r.

Podsumowanie zmian wprowadzonych w związku z ustawą z dnia 31.03.2020 roku -COVID 19.

( Dz. U. z 2020 roku, poz. 568 )która weszła w życie z dniem ogłoszenia to jest 31.03.2020 r.

Pytania Kursantów .

4. Opodatkowanie dochodów uzyskanych przez cudzoziemców.

• ograniczony i nieograniczony obowiązek podatkowy.
• miejsce zamieszkania (PESEL dla Cudzoziemca, NIP – dla Cudzoziemca, zasady, podstawy prawne).
• umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania.
• zasady dotyczące opodatkowania pracowników najemnych (praktyczne przykłady dokonywania naliczeń – sporządzanie IFT1/ IFT1 R, PIT8 AR, PIT 4 R).
• opodatkowanie dochodów osób z ograniczonym obowiązkiem podatkowym.
• ryczałt dla osób z ograniczonym obowiązkiem podatkowym (zasady stosowanie zaliczki ryczałtowej, zasady stosowania zaliczki progresywnej).
• certyfikat rezydencji.
• prowadzenie działalności gospodarczej przez cudzoziemców w Polsce (prawa i obowiązki Cudzoziemca).
• obowiązek oraz prawo złożenia zeznania przez cudzoziemców.
• praca nierezydenta na rzecz zagranicznego podmiotu – informacje ORD-W1.

5. Ubezpieczenia społeczne cudzoziemców zatrudnionych w Polsce

Obowiązek zgłaszania Cudzoziemca do ZUS – Program Płatnik (kody):
zasada jednego ustawodawstwa,
• zasada równego traktowania,
• zasada sumowania okresów ubezpieczenia, zatrudnienia i zamieszkania,
• zasada zachowania praw nabytych,
• wyjątki od zasady podlegania ubezpieczeniu w kraju wykonywania pracy,
• pracownicy delegowani,
• pracownicy transportu międzynarodowego,
• pracownicy pracujący jednocześnie na terenie kilku państw członkowskich,
• działalność prowadzona w kilku państwach jednocześnie,
• podleganie przez nierezydentów ubezpieczeniom w Polsce,
• ubezpieczenia obywateli państw trzecich.

6. Posumowanie szkolenia

• Zagrożenia i koszty jakie wiążą się z zatrudnianiem nielegalnym obcokrajowców.

– Czy cudzoziemiec ponosi odpowiedzialność za nie legalne zatrudnienie w Polsce ?

Opinie i oceny RP na arenie międzynarodowej w świetle stosowania przepisów dotyczących zatrudniania obcokrajowców.
Zasady – prawa  obowiązki Pracodawców wynikające z Ustawy RODO.

FORMA SZKOLENIA:

  • interaktywny wykład
  • case study


WIĘCEJ INFORMACJI

STRONA WWW

www.szkoleniawec.pl

TELEFON

+48 42 681 74 74

E-MAIL

szkolenia@kancelariawec.eu