fbpx

LICENCJA NA WINDYKATORA - szkolenie on-line

LICENCJA NA WINDYKATORA
CENA
980.00 +23% VAT

Trenerzy

Miłosz Bagiński-Żyta
Windykacja należności, prawo budowlane

Początek

23 listopada 2022 - 10:00

Koniec

24 listopada 2022 - 14:00

Zapraszamy na szkolenie pt.:  „LICENCJA NA WINDYKATORA”

Podczas warsztatów, będziecie mieć Państwo możliwość do interaktywnej dyskusji z naszym Trenerem, a po odbyciu szkolenia udostępnimy Państwu darmowe skrypty oraz materiały szkoleniowe, jak również certyfikat uczestnictwa w szkoleniu.

Szkolenia Akademii Przedsiębiorcy WEC rekomendowane są przez  Certyfikowany Dział Windykacji Polskiego Związku Zarządzania Wierzytelnościami, który ma na celu profesjonalizacji Państwa pracy poprzez możliwość rozwoju i zwiększania wiedzy na tematy dotyczące odzyskiwania należności.

CENA:

Koszt  wynosi 980 zł netto (+23% Vat).

CENA ZAWIERA:

  • udział w szkoleniu,
  • materiały szkoleniowe.

1 DZIEŃ

  1. UMIEJĘTNOŚĆ STOSOWANIA NARZĘDZI WINDYKACYJNYCH W SPOSÓB UMOŻLIWIAJĄCY UTRZYMANIE KLIENTA, ZWŁASZCZA STRATEGICZNEGO (KLUCZOWEGO):

prawidłowe rozpoznanie przyczyn zalegania przez dłużnika z płatnościami wymagalnych zobowiązań,

dobieranie właściwych metod w odniesieniu do konkretnych dłużników.

3.TECHNIKA PRZYGOTOWYWANIA WŁAŚCIWIE SFORMUŁOWANYCH WEZWAŃ PRZEDSĄDOWYCH ADRESOWANYCH DO:

klientów mających środki finansowe niewystarczające na pokrycie zobowiązań wszystkich wierzycieli,

klientów świadomie zwlekających z zapłatą, traktujących brak płatności jako formę kredytu kupieckiego,

klientów nie zamierzających zapłacić i jednocześnie pozornie wyprowadzających na zewnątrz swój majątek w celu uniknięcia egzekucji.

4.PRAKTYCZNE ĆWICZENIA PRZYGOTOWUJĄCE WZORY POSZCZEGÓLNYCH PISM NA ETAPIE PRZED WSTRZYMANIEM REALIZACJI KONTRAKTU Z POWODU ZALEGANIA Z PŁATNOŚCIAMI ORAZ PRZED SKIEROWANIEM SPRAWY NA DROGĘ POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO.

5.WŁAŚCIWE POSTĘPOWANIE ZWIĄZANE ZE SKUTECZNYM DORĘCZANIEM KORESPONDENCJI NA POSZCZEGÓLNYCH ETAPACH WINDYKOWANIA NALEŻNOŚCI:

szczegółowe procedury postępowania w sytuacji braku możliwości prawidłowego doręczenia,

metody pozwalające na prawdziwą ocenę stopnia skuteczności doręczenia danej korespondencji i wykazanie wpływu tej skuteczności na efektywność egzekucji,

odpowiednie zachowanie się przez wierzyciela zobowiązanego przez sąd do wskazania aktualnego miejsca pobytu pozwanego w terminie 7 dni pod rygorem zawieszenia postępowania.

6.TECHNIKA UMOŻLIWIAJĄCA WŁAŚCIWE ZABEZPIECZENIE INTERESÓW WIERZYCIELA NA ETAPIE PRZEDSĄDOWYM, WYKORZYSTUJĄCA ISTNIEJĄCĄ JESZCZE CHĘĆ WSPÓŁPRACY PRZEZ DŁUŻNIKA:

technika prowadzenia rozmów z dłużnikami (umiejętność posługiwania się fachowym słownictwem głównie w zakresie podstaw prawnych windykacji)

skuteczne motywowanie dłużników do zapłaty należności,

negocjacje z dłużnikami (stosowanie odpowiednich technik w kierunku jak najszybszej spłaty zadłużenia),

maksymalne wykorzystanie przez wierzyciela składanych przez dłużnika wniosków o rozłożenie spłaty zobowiązań na raty, uzyskiwanie od dłużnika takich prawnych sposobów zabezpieczeń wywiązania się z płatności, które umożliwią przyszłą, rzeczywiście skuteczną egzekucję i konkurencję z innymi wierzycielami (zwłaszcza uprzywilejowanymi) w sposób chroniący przed utratą poszczególnych klientów,

proponowany model postępowania z ” trudnymi” dłużnikami, w tym będącymi w upadłości bądź nią zagrożonymi.

7.UMIEJĘTNOŚĆ UZYSKANIA PRZEZ WIERZYCIELA MAKSYMALNIE SZYBKIEGO I TANIEGO TYTUŁU EGZEKUCYJNEGO PRZECIWKO DŁUŻNIKOWI:

bez udziału sądu, jednego dnia i całkowicie za darmo,

umiejętność rozpoznania właściwych intencji przystępującego do negocjacji dłużnika.

8.TECHNIKA UMOŻLIWIAJĄCA BARDZO SZYBKIE UZYSKANIE NAKAZU ZAPŁATY I MAKSYMALNE WYKORZYSTANIE JEGO WSZYSTKICH MOŻLIWOŚCI DLA ZWIĘKSZENIA EFEKTYWNOŚCI EGZEKUCJI.

9.PROPONOWANE MODELE POSTĘPOWANIA WIERZYCIELA W SYTUACJI BRAKU MOŻLIWOŚCI UZYSKANIA NAKAZU ZAPŁATY.

10.WŁAŚCIWA REAKCJA WIERZYCIELA NA PODEJMOWANE PRZEZ NIEUCZCIWEGO DŁUŻNIKA PRÓBY MAKSYMALNEGO PRZEDŁUŻENIA W CZASIE POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I KOMORNICZEGO W CELU UKRYCIA SWOJEGO MAJĄTKU.

11.WSPÓLNE OPRACOWYWANIE WŁAŚCIWYCH SCHEMATÓW POSTĘPOWANIA ŁĄCZNIE ZE WZORAMI POSZCZEGÓLNYCH PISM.

12.PROPONOWANE MODELE POSTĘPOWANIA WIERZYCIELA W SYTUACJI BRAKU MOŻLIWOŚCI UZYSKANIA NAKAZU ZAPŁATY.

13.WŁAŚCIWA REAKCJA WIERZYCIELA NA PODEJMOWANE PRZEZ NIEUCZCIWEGO DŁUŻNIKA PRÓBY MAKSYMALNEGO PRZEDŁUŻENIA W CZASIE POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I KOMORNICZEGO W CELU UKRYCIA SWOJEGO MAJĄTKU.

14.WSPÓLNE OPRACOWYWANIE WŁAŚCIWYCH SCHEMATÓW POSTĘPOWANIA ŁĄCZNIE ZE WZORAMI POSZCZEGÓLNYCH PISM.

15.PRAKTYCZNE WSKAZÓWKI UMOŻLIWIAJĄCE WIERZYCIELOWI ZLECANIE KOMORNIKOWI PROWADZENIE W PEŁNI EFEKTYWNEGO POSTĘPOWANIA EGZEKUCYJNEGO.

16.ĆWICZENIA W PRZYGOTOWYWANIU POPRAWNYCH WNIOSKÓW O WSZCZĘCIE EGZEKUCJI:

technika wyboru właściwego komornika do przeprowadzenia egzekucji merytorycznej i formalnej,

umiejętność wskazania odpowiedniego sposobu egzekucji.

14.SPOSOBY USTALANIA PRZEZ WIERZYCIELA RZECZYWISTEGO, A NIE ILUZORYCZNEGO MAJĄTKU DŁUŻNIKA

na etapie przedsądowym i sądowym,

przed wszczęciem egzekucji i w trakcie jej prowadzenia,

wskazanie prawnych możliwości przerzucenia na komornika obowiązku ustalenia stanu majątkowego dłużnika w sposób nieodpłatny i płatny.

15.UMIEJĘTNOŚĆ EGZEKWOWANIA PRZEZ WIERZYCIELA OD KOMORNIKA EFEKTYWNEGO PROWADZENIA EGZEKUCJI:

opracowywanie przykładowych wzorów pism w sytuacji całkowitej lub częściowej bierności komornika, wykorzystywanie najbardziej skutecznych w danej sytuacji narzędzi merytorycznego i formalnego nadzoru nad komornikiem,

kontrolowanie przez wierzyciela prawidłowości naliczanych przez komornika kosztów postępowania, a zwłaszcza tych obciążających wierzyciela.

16.TECHNIKA POSTĘPOWANIA WIERZYCIELA PRZY PROWADZENIU EGZEKUCJI W STOSUNKU DO DŁUŻNIKA BĘDĄCEGO W ZWIĄZKU MAŁŻEŃSKIM LUB W KONKUBINACIE.

17.PRAKTYCZNA ANALIZA NAJNOWSZYCH METOD PODEJMOWANYCH PRZEZ NIEUCZCIWYCH DŁUŻNIKÓW W CELU UDAREMNIENIA SKUTECZNEJ WINDYKACJI NALEŻNOŚCI I PROPONOWANE WIERZYCIELOWI SPOSOBY SKUTECZNEGO PRZECIWDZIAŁANIA TYM DZIAŁANIOM.

2 DZIEŃ

1.KOMUNIKACJA- PRAKTYCZNE ZASADY KOMUNIKACJI INTERPERSONALNEJ

relacje windykator- klient,

budowanie komunikatu pod kątem cech osoby odbierającej( klient),

odpowiedzialność windykatora za efekt komunikacji,

kody komunikacji- ich jasność i skuteczność,

zniekształcenia w komunikacji,

kanały komunikacji- wokalny, kinestetyczny,

wizualny, werbalny, pozazmysłowy.

  1. KOMUNIKACJA WERBALNA I NIEWERBALNA

zasady efektywnego słuchania,

udzielanie informacji w sposób pozytywny i negatywny,

budowanie konstruktywnej informacji( argumenty centralne i peryferyjne) w wywieraniu wpływu,

systemy reprezentacji i ich rola w efektywnym windykowaniu należności,

dopasowanie werbalne do klienta i jego wpływ na pozyskiwanie przychylności,

komunikacja niewerbalna jako kanał do ustalania dystansu w procesie windykowania długów, typy ekspresji werbalnej,

odzwierciedlanie niewerbalne( postawa ciała, specyficzne gesty, rytm oddychania, ton głosu, tempo mówienia.

  1. STREFY DYSTANSU PODCZAS ROZMOWY O CHARAKTERZE WINDYKACYJNYM.
  2. POZNANIE WŁASNYCH WEWNĘTRZNYCH MOŻLIWOŚCI W ZAKRESIE WINDYKACJI NALEŻNOŚCI.

FORMA SZKOLENIA:

  • interaktywny wykład
  • case study


WIĘCEJ INFORMACJI

STRONA WWW

www.szkoleniawec.pl

TELEFON

+48 42 681 74 74

E-MAIL

szkolenia@kancelariawec.eu