Windykacja w praktyce – dwudniowe warsztaty

Windykacja w praktyce – dwudniowe warsztaty
CENA
1,390.00 +23% VAT

Trenerzy

Tomasz Kujawa
Windykacja, prawo pracy

Początek

18 listopada 2019 - 09:00

Koniec

19 listopada 2019 - 15:30

Miejsce szkolenia

Gdańsk, Hotel AMBER, ul. Powstańców Warszawskich 45   Zobacz mapę

Zapraszamy na dwudniowe warsztaty, na których nauczymy Państwa jak skutecznie odzyskiwać należności od kluczowych kontrahentów tak, aby kontynuować współpracę. Przekażemy niezbędną wiedzę o dłużniku, a także nauczymy Państwa zasad konstruktywnego porozumiewania się oraz zasad negocjacji jako reguł postępowania w sytuacjach rodzących konflikty. Dzięki warsztatom wzrośnie u Państwa  pewność siebie w warunkach oporu kontrahenta,  jak również efektywność zawodowa i wytworzenie przewagi konkurencyjnej w stosunku do innych podmiotów-wierzycieli.

CENA:

Koszt uczestnictwa w szkoleniu jednej osoby wynosi 1390 zł netto (+23% Vat).

CENA ZAWIERA:

  • uczestnictwo w szkoleniu,
  • materiały szkoleniowe,
  • certyfikat udziału w szkoleniu,
  • przerwy kawowe, lunch, kolacja, nocleg 18-19.11.2019r.

1 DZIEŃ

1. UMIEJĘTNOŚĆ STOSOWANIA NARZĘDZI WINDYKACYJNYCH W SPOSÓB UMOŻLIWIAJĄCY UTRZYMANIE KLIENTA, ZWŁASZCZA STRATEGICZNEGO (KLUCZOWEGO):
prawidłowe rozpoznanie przyczyn zalegania przez dłużnika z płatnościami wymagalnych zobowiązań,
dobieranie właściwych metod w odniesieniu do konkretnych dłużników.

3.TECHNIKA PRZYGOTOWYWANIA WŁAŚCIWIE SFORMUŁOWANYCH WEZWAŃ PRZEDSĄDOWYCH ADRESOWANYCH DO:
klientów mających środki finansowe niewystarczające na pokrycie zobowiązań wszystkich wierzycieli,
klientów świadomie zwlekających z zapłatą, traktujących brak płatności jako formę kredytu kupieckiego,
klientów nie zamierzających zapłacić i jednocześnie pozornie wyprowadzających na zewnątrz swój majątek w celu uniknięcia egzekucji.

4.PRAKTYCZNE ĆWICZENIA PRZYGOTOWUJĄCE WZORY POSZCZEGÓLNYCH PISM NA ETAPIE PRZED WSTRZYMANIEM REALIZACJI KONTRAKTU Z POWODU ZALEGANIA Z PŁATNOŚCIAMI ORAZ PRZED SKIEROWANIEM SPRAWY NA DROGĘ POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO.

5.WŁAŚCIWE POSTĘPOWANIE ZWIĄZANE ZE SKUTECZNYM DORĘCZANIEM KORESPONDENCJI NA POSZCZEGÓLNYCH ETAPACH WINDYKOWANIA NALEŻNOŚCI:
szczegółowe procedury postępowania w sytuacji braku możliwości prawidłowego doręczenia,
metody pozwalające na prawdziwą ocenę stopnia skuteczności doręczenia danej korespondencji i wykazanie wpływu tej skuteczności na efektywność egzekucji,
odpowiednie zachowanie się przez wierzyciela zobowiązanego przez sąd do wskazania aktualnego miejsca pobytu pozwanego w terminie 7 dni pod rygorem zawieszenia postępowania.

6.TECHNIKA UMOŻLIWIAJĄCA WŁAŚCIWE ZABEZPIECZENIE INTERESÓW WIERZYCIELA NA ETAPIE PRZEDSĄDOWYM, WYKORZYSTUJĄCA ISTNIEJĄCĄ JESZCZE CHĘĆ WSPÓŁPRACY PRZEZ DŁUŻNIKA:
technika prowadzenia rozmów z dłużnikami (umiejętność posługiwania się fachowym słownictwem głównie w zakresie podstaw prawnych windykacji)
skuteczne motywowanie dłużników do zapłaty należności,
negocjacje z dłużnikami (stosowanie odpowiednich technik w kierunku jak najszybszej spłaty zadłużenia),
maksymalne wykorzystanie przez wierzyciela składanych przez dłużnika wniosków o rozłożenie spłaty zobowiązań na raty, uzyskiwanie od dłużnika takich prawnych sposobów zabezpieczeń wywiązania się z płatności, które umożliwią przyszłą, rzeczywiście skuteczną egzekucję i konkurencję z innymi wierzycielami (zwłaszcza uprzywilejowanymi) w sposób chroniący przed utratą poszczególnych klientów,
proponowany model postępowania z ” trudnymi” dłużnikami, w tym będącymi w upadłości bądź nią zagrożonymi.

7.UMIEJĘTNOŚĆ UZYSKANIA PRZEZ WIERZYCIELA MAKSYMALNIE SZYBKIEGO I TANIEGO TYTUŁU EGZEKUCYJNEGO PRZECIWKO DŁUŻNIKOWI:
bez udziału sądu, jednego dnia i całkowicie za darmo,
umiejętność rozpoznania właściwych intencji przystępującego do negocjacji dłużnika.

8.TECHNIKA UMOŻLIWIAJĄCA BARDZO SZYBKIE UZYSKANIE NAKAZU ZAPŁATY I MAKSYMALNE WYKORZYSTANIE JEGO WSZYSTKICH MOŻLIWOŚCI DLA ZWIĘKSZENIA EFEKTYWNOŚCI EGZEKUCJI.

9.PROPONOWANE MODELE POSTĘPOWANIA WIERZYCIELA W SYTUACJI BRAKU MOŻLIWOŚCI UZYSKANIA NAKAZU ZAPŁATY.

10.WŁAŚCIWA REAKCJA WIERZYCIELA NA PODEJMOWANE PRZEZ NIEUCZCIWEGO DŁUŻNIKA PRÓBY MAKSYMALNEGO PRZEDŁUŻENIA W CZASIE POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I KOMORNICZEGO W CELU UKRYCIA SWOJEGO MAJĄTKU.

11.WSPÓLNE OPRACOWYWANIE WŁAŚCIWYCH SCHEMATÓW POSTĘPOWANIA ŁĄCZNIE ZE WZORAMI POSZCZEGÓLNYCH PISM.

12.PROPONOWANE MODELE POSTĘPOWANIA WIERZYCIELA W SYTUACJI BRAKU MOŻLIWOŚCI UZYSKANIA NAKAZU ZAPŁATY.

13.WŁAŚCIWA REAKCJA WIERZYCIELA NA PODEJMOWANE PRZEZ NIEUCZCIWEGO DŁUŻNIKA PRÓBY MAKSYMALNEGO PRZEDŁUŻENIA W CZASIE POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I KOMORNICZEGO W CELU UKRYCIA SWOJEGO MAJĄTKU.

14.WSPÓLNE OPRACOWYWANIE WŁAŚCIWYCH SCHEMATÓW POSTĘPOWANIA ŁĄCZNIE ZE WZORAMI POSZCZEGÓLNYCH PISM.

15.PRAKTYCZNE WSKAZÓWKI UMOŻLIWIAJĄCE WIERZYCIELOWI ZLECANIE KOMORNIKOWI PROWADZENIE W PEŁNI EFEKTYWNEGO POSTĘPOWANIA EGZEKUCYJNEGO.

16.ĆWICZENIA W PRZYGOTOWYWANIU POPRAWNYCH WNIOSKÓW O WSZCZĘCIE EGZEKUCJI:
technika wyboru właściwego komornika do przeprowadzenia egzekucji merytorycznej i formalnej,
umiejętność wskazania odpowiedniego sposobu egzekucji.

14.SPOSOBY USTALANIA PRZEZ WIERZYCIELA RZECZYWISTEGO, A NIE ILUZORYCZNEGO MAJĄTKU DŁUŻNIKA:
na etapie przedsądowym i sądowym,
przed wszczęciem egzekucji i w trakcie jej prowadzenia,
wskazanie prawnych możliwości przerzucenia na komornika obowiązku ustalenia stanu majątkowego dłużnika w sposób nieodpłatny i płatny.

15.UMIEJĘTNOŚĆ EGZEKWOWANIA PRZEZ WIERZYCIELA OD KOMORNIKA EFEKTYWNEGO PROWADZENIA EGZEKUCJI:
opracowywanie przykładowych wzorów pism w sytuacji całkowitej lub częściowej bierności komornika, wykorzystywanie najbardziej skutecznych w danej sytuacji narzędzi merytorycznego i formalnego nadzoru nad komornikiem,
kontrolowanie przez wierzyciela prawidłowości naliczanych przez komornika kosztów postępowania, a zwłaszcza tych obciążających wierzyciela.

16.TECHNIKA POSTĘPOWANIA WIERZYCIELA PRZY PROWADZENIU EGZEKUCJI W STOSUNKU DO DŁUŻNIKA BĘDĄCEGO W ZWIĄZKU MAŁŻEŃSKIM LUB W KONKUBINACIE.

17.PRAKTYCZNA ANALIZA NAJNOWSZYCH METOD PODEJMOWANYCH PRZEZ NIEUCZCIWYCH DŁUŻNIKÓW W CELU UDAREMNIENIA SKUTECZNEJ WINDYKACJI NALEŻNOŚCI I PROPONOWANE WIERZYCIELOWI SPOSOBY SKUTECZNEGO PRZECIWDZIAŁANIA TYM DZIAŁANIOM.

2 DZIEŃ

1.KOMUNIKACJA- PRAKTYCZNE ZASADY KOMUNIKACJI INTERPERSONALNEJ:
relacje windykator- klient,
budowanie komunikatu pod kątem cech osoby odbierającej( klient),
odpowiedzialność windykatora za efekt komunikacji,
kody komunikacji- ich jasność i skuteczność,
zniekształcenia w komunikacji,
kanały komunikacji- wokalny, kinestetyczny,
wizualny, werbalny, pozazmysłowy.

2. KOMUNIKACJA WERBALNA I NIEWERBALNA:
zasady efektywnego słuchania,
udzielanie informacji w sposób pozytywny i negatywny,
budowanie konstruktywnej informacji( argumenty centralne i peryferyjne) w wywieraniu wpływu,
systemy reprezentacji i ich rola w efektywnym windykowaniu należności,
dopasowanie werbalne do klienta i jego wpływ na pozyskiwanie przychylności,
komunikacja niewerbalna jako kanał do ustalania dystansu w procesie windykowania długów, typy ekspresji werbalnej,
odzwierciedlanie niewerbalne( postawa ciała, specyficzne gesty, rytm oddychania, ton głosu, tempo mówienia.

3. STREFY DYSTANSU PODCZAS ROZMOWY O CHARAKTERZE WINDYKACYJNYM.

4. POZNANIE WŁASNYCH WEWNĘTRZNYCH MOŻLIWOŚCI W ZAKRESIE WINDYKACJI NALEŻNOŚCI.

FORMA SZKOLENIA:

  • interaktywny wykład
  • case study


WIĘCEJ INFORMACJI

STRONA WWW

www.szkoleniawec.pl

TELEFON

+48 42 681 74 74

E-MAIL

szkolenia@kancelariawec.eu