Windykacja w praktyce – techniki negocjacji z dłużnikiem, egzekucja od 1.01.2019r, ochrona danych a egzekucja, przedawnienie roszczeń – dwudniowe warsztaty

Windykacja w praktyce – techniki negocjacji z dłużnikiem, egzekucja od 1.01.2019r, ochrona danych a egzekucja, przedawnienie roszczeń – dwudniowe warsztaty
CENA
1,190.00 +23% VAT

Trenerzy

Kamil Miśtal
Windykacja prawna, ochrona danych osobowych, KPA, prawo pracy.
Krzysztof Piłat
ZARZĄDZANIE WIERZYTELNOŚCIAMI

Początek

13 maja 2019 - 09:00

Koniec

14 maja 2019 - 15:30

Miejsce szkolenia

Warszawa, Centrum Szkoleniowe KOPERNIK, ul. Kopernika 30   Zobacz mapę

ADRESACI SZKOLENIA:

Szkolenie jest kierowane do pracowników działów windykacji, osób zajmujących się odzyskiwaniem należności.

CENA:

Koszt uczestnictwa w szkoleniu jednej osoby wynosi 1190 zł netto (+23% Vat).

CENA ZAWIERA:

  • uczestnictwo w szkoleniu,
  • materiały szkoleniowe,
  • certyfikat udziału w szkoleniu,
  • przerwy kawowe, lunch,
  • nocleg 3-4.06.2019

 

1 DZIEŃ Kamil Miśtal

Przebieg skutecznej egzekucji:
•Warunki wszczęcia postępowania egzekucyjnego (postępowanie przesądowe, postępowanie nakazowe i upominawcze, uzyskanie klauzuli wykonalności),
•Czynności wierzyciela w postępowaniu przed komornikiem (postępowanie z dłużnikiem przed złożeniem wniosku o wszczęcie egzekucji, uprawnienia wierzyciela przed komornikiem),
•Skuteczne i prawidłowe złożenie wniosku o wszczęcie egzekucji,
•Metody i techniki prowadzenia egzekucji należności pieniężnych,
•Środki egzekucyjne należności pieniężnych,
•Prawa wierzyciela i prawa dłużnika w egzekucji,
•Umorzenie i zakończenie egzekucji,
•Uprawnienia ponownego wszczęcia postępowania egzekucyjnego.
Nowe obowiązki komorników w zakresie ustalania majątku dłużnika:
•Nowy zakres art. 761 KPC – zwracanie się przez komornika do banków, spółdzielni, urzędów skarbowych i innych podmiotów o informacje. Ustawowe wykluczenie tych czynności jako poszukiwanie majątku,
•Czynności wykonywane przez komornika bezpłatnie (art. 801 KPC) – obligatoryjne zebranie informacji w trybie art. 761 KPC, w oparciu o dane z innych postępowań oraz wysłuchanie dłużnika w trybie art. 801(1) KPC,
•Odpłatne poszukiwanie majątku – koszty i przesłanki,
•Definicja poszukiwania majątku.
Koszty egzekucyjne wierzyciela – wydatki egzekucyjne i koszty zastępstwa prawnego:
•Zakres wydatków,
•Zaliczka na wydatki,
•Rozliczanie wydatków,
•Zasady ściągania kosztów w trakcie egzekucji i orzekania o kosztach wierzyciela w trakcie postępowania, po zakończeniu postępowania.
Nowy system opłat egzekucyjnych:
•Opłata jako należność Skarbu Państwa i skutki przyjęcia takiego rozwiązania prawnego,
•Rodzaje opłat,
•Opłata za poszukiwanie majątku, skutki fiskalne odnalezienie majątku,
•Opłaty przy skutecznej egzekucji (stawki i sposób poboru),
•Opłaty przy bezskutecznej egzekucji (stawki i sposób poboru).
Transparentność czynności komornika:
•Utrwalanie czynności przez rejestrację dźwięku i obrazu,
•Zakres pouczeń przy wszczęciu egzekucji – obligatoryjne informowanie o zakaz zajęć i ograniczeniach egzekucji (KPC oraz Prawo bankowe) oraz prawie złożenia wniosku o wyjawienie majątku,
•Zakres informacji, które komornik musi podawać w pismach do wierzyciela (nowa treść art. 763 KPC),
•Rozliczanie egzekucji i nowa karta rozliczeniowa,
•Nowe zaświadczenie o wyegzekwowanych kwotach.
Nowy system nadzoru nad czynnościami komornika:
•Skarga na czynności komornika – zmiana właściwości sądu, sposób wnoszenia, opłaty, skutki uwzględnienia skargi w zakresie kosztów postępowania skargowego, dopuszczalność obciążenia komornika kosztami w razie oczywistej zasadności skargi,
•Nadzór w trybie art. 759 KPC – związanie komornika oceną nadzorczą, obowiązek składania sprawozdań,
•Nadzór odpowiedzialny prezesa sądu rejonowego,
•Skarga na przewlekłość,
•Wniosek o wyłączenie komornika.
Przedawnienie roszczeń w świetle nowelizacji przepisów:
•Nowa ustawa zmieniająca Kodeks cywilny w zakresie przedawnienia:
–zakres podmiotowy stosowania – kim jest konsument w rozumieniu ustawy,
–jak przedawniają się roszczenia, co do których nie skierowano dotąd sprawy do sądu,
–jak przedawniają się roszczenia, co do których istnieje już tytuł wykonawczy,
–jak przedawniają się odsetki od należności głównej.
Ochrona danych osobowych w egzekucji:
•obowiązywanie RODO w postępowaniu egzekucyjnym,
•pozyskiwanie informacji o majątku dłużnika a RODO,
•funkcjonowanie rejestrów zewnętrznych a RODO.

2 DZIEŃ Krzysztof Piłat

Na warsztatach poznacie Państwo metody prowadzenia skutecznych rozmów windykacyjnych pod kątem negocjacji, wywierania wpływu i definiowania typu dłużnika. Nauczycie się Państwo jak odzyskiwać należności od kluczowych Kontrahentów tak, aby kontynuować współpracę.

Gra „dłużnik” i typy dłużników.
Zasady postępowania z różnymi typami dłużników.
Windykacja pośrednia i bezpośrednia:
–Wady i zalety różnych form komunikacji z dłużnikiem,
–Reguły postępowania windykacyjnego,
–Strategia czynności windykacyjnych.
Scenariusz rozmowy.
Techniki wpływu:
–Reguła wzajemności,
–Zaangażowanie i konsekwencja,
–Sformułowania perswazyjno – psychologiczne.
Negocjacje:
–Czym są i do czego służą,
–Sposoby (style prowadzenia negocjacji),
–Przygotowanie do negocjacji –zdobywanie informacji,
–Fazy negocjacji,
–Strategie: kooperacyjne lub rywalizacyjne,
–Zasady negocjacji służące utrzymaniu relacji,
–Zakres swobody wyboru w negocjacjach windykacyjnych – warunki brzegowe,
–Cechy dobrego negocjatora.
Komunikacja jako perswazja:
–Argumentacja perswazyjna,
–Klimat rozmowy,
–Sztuka słuchania,
–Komunikacja niewerbalna.
Manipulacje i „chwyty” w negocjowaniu:
–Wojna psychologiczna,
–Wojna pozycyjna,
–Działania ingracjacyjne,
–Makiawelizm.
Negocjacyjna BATNA – sankcje:
–Wynikające ze współpracy i prawne,
–Zestaw sankcji,
–Spirala windykacyjna.
Symulacje:
–Symulacje rozmów z różnymi typami dłużników.
Studia przypadków – procedury windykacyjne.

FORMA SZKOLENIA:

  • interaktywny wykład
  • case study


WIĘCEJ INFORMACJI

STRONA WWW

www.szkoleniawec.pl

TELEFON

+48 42 681 74 74

E-MAIL

szkolenia@kancelariawec.eu