Windykacja w praktyce – dwudniowe warsztaty

Windykacja w praktyce – dwudniowe warsztaty
CENA
1,390.00 +23% VAT

Trenerzy

Tomasz Kujawa
Windykacja, prawo pracy

Początek

21 października 2019 - 09:00

Koniec

22 października 2019 - 15:30

Miejsce szkolenia

Zakopane   Zobacz mapę

Zapraszamy na dwudniowe warsztaty, na których nauczymy Państwa jak skutecznie odzyskiwać należności od kluczowych kontrahentów tak, aby kontynuować współpracę. Przekażemy niezbędną wiedzę o dłużniku, a także nauczymy Państwa zasad konstruktywnego porozumiewania się oraz zasad negocjacji jako reguł postępowania w sytuacjach rodzących konflikty. Dzięki warsztatom wzrośnie u Państwa  pewność siebie w warunkach oporu kontrahenta,  jak również efektywność zawodowa i wytworzenie przewagi konkurencyjnej w stosunku do innych podmiotów-wierzycieli.

CENA:

Koszt uczestnictwa w szkoleniu jednej osoby wynosi 1390 zł netto (+23% Vat).

CENA ZAWIERA:

  • uczestnictwo w szkoleniu,
  • materiały szkoleniowe,
  • certyfikat udziału w szkoleniu,
  • przerwy kawowe, lunch, kolacja, nocleg 21-22.10.2019r.

1 DZIEŃ

1. UMIEJĘTNOŚĆ STOSOWANIA NARZĘDZI WINDYKACYJNYCH W SPOSÓB UMOŻLIWIAJĄCY UTRZYMANIE KLIENTA, ZWŁASZCZA STRATEGICZNEGO (KLUCZOWEGO):
prawidłowe rozpoznanie przyczyn zalegania przez dłużnika z płatnościami wymagalnych zobowiązań,
dobieranie właściwych metod w odniesieniu do konkretnych dłużników.

3.TECHNIKA PRZYGOTOWYWANIA WŁAŚCIWIE SFORMUŁOWANYCH WEZWAŃ PRZEDSĄDOWYCH ADRESOWANYCH DO:
klientów mających środki finansowe niewystarczające na pokrycie zobowiązań wszystkich wierzycieli,
klientów świadomie zwlekających z zapłatą, traktujących brak płatności jako formę kredytu kupieckiego,
klientów nie zamierzających zapłacić i jednocześnie pozornie wyprowadzających na zewnątrz swój majątek w celu uniknięcia egzekucji.

4.PRAKTYCZNE ĆWICZENIA PRZYGOTOWUJĄCE WZORY POSZCZEGÓLNYCH PISM NA ETAPIE PRZED WSTRZYMANIEM REALIZACJI KONTRAKTU Z POWODU ZALEGANIA Z PŁATNOŚCIAMI ORAZ PRZED SKIEROWANIEM SPRAWY NA DROGĘ POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO.

5.WŁAŚCIWE POSTĘPOWANIE ZWIĄZANE ZE SKUTECZNYM DORĘCZANIEM KORESPONDENCJI NA POSZCZEGÓLNYCH ETAPACH WINDYKOWANIA NALEŻNOŚCI:
szczegółowe procedury postępowania w sytuacji braku możliwości prawidłowego doręczenia,
metody pozwalające na prawdziwą ocenę stopnia skuteczności doręczenia danej korespondencji i wykazanie wpływu tej skuteczności na efektywność egzekucji,
odpowiednie zachowanie się przez wierzyciela zobowiązanego przez sąd do wskazania aktualnego miejsca pobytu pozwanego w terminie 7 dni pod rygorem zawieszenia postępowania.

6.TECHNIKA UMOŻLIWIAJĄCA WŁAŚCIWE ZABEZPIECZENIE INTERESÓW WIERZYCIELA NA ETAPIE PRZEDSĄDOWYM, WYKORZYSTUJĄCA ISTNIEJĄCĄ JESZCZE CHĘĆ WSPÓŁPRACY PRZEZ DŁUŻNIKA:
technika prowadzenia rozmów z dłużnikami (umiejętność posługiwania się fachowym słownictwem głównie w zakresie podstaw prawnych windykacji)
skuteczne motywowanie dłużników do zapłaty należności,
negocjacje z dłużnikami (stosowanie odpowiednich technik w kierunku jak najszybszej spłaty zadłużenia),
maksymalne wykorzystanie przez wierzyciela składanych przez dłużnika wniosków o rozłożenie spłaty zobowiązań na raty, uzyskiwanie od dłużnika takich prawnych sposobów zabezpieczeń wywiązania się z płatności, które umożliwią przyszłą, rzeczywiście skuteczną egzekucję i konkurencję z innymi wierzycielami (zwłaszcza uprzywilejowanymi) w sposób chroniący przed utratą poszczególnych klientów,
proponowany model postępowania z ” trudnymi” dłużnikami, w tym będącymi w upadłości bądź nią zagrożonymi.

7.UMIEJĘTNOŚĆ UZYSKANIA PRZEZ WIERZYCIELA MAKSYMALNIE SZYBKIEGO I TANIEGO TYTUŁU EGZEKUCYJNEGO PRZECIWKO DŁUŻNIKOWI:
bez udziału sądu, jednego dnia i całkowicie za darmo,
umiejętność rozpoznania właściwych intencji przystępującego do negocjacji dłużnika.

8.TECHNIKA UMOŻLIWIAJĄCA BARDZO SZYBKIE UZYSKANIE NAKAZU ZAPŁATY I MAKSYMALNE WYKORZYSTANIE JEGO WSZYSTKICH MOŻLIWOŚCI DLA ZWIĘKSZENIA EFEKTYWNOŚCI EGZEKUCJI.

9.PROPONOWANE MODELE POSTĘPOWANIA WIERZYCIELA W SYTUACJI BRAKU MOŻLIWOŚCI UZYSKANIA NAKAZU ZAPŁATY.

10.WŁAŚCIWA REAKCJA WIERZYCIELA NA PODEJMOWANE PRZEZ NIEUCZCIWEGO DŁUŻNIKA PRÓBY MAKSYMALNEGO PRZEDŁUŻENIA W CZASIE POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I KOMORNICZEGO W CELU UKRYCIA SWOJEGO MAJĄTKU.

11.WSPÓLNE OPRACOWYWANIE WŁAŚCIWYCH SCHEMATÓW POSTĘPOWANIA ŁĄCZNIE ZE WZORAMI POSZCZEGÓLNYCH PISM.

12.PROPONOWANE MODELE POSTĘPOWANIA WIERZYCIELA W SYTUACJI BRAKU MOŻLIWOŚCI UZYSKANIA NAKAZU ZAPŁATY.

13.WŁAŚCIWA REAKCJA WIERZYCIELA NA PODEJMOWANE PRZEZ NIEUCZCIWEGO DŁUŻNIKA PRÓBY MAKSYMALNEGO PRZEDŁUŻENIA W CZASIE POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I KOMORNICZEGO W CELU UKRYCIA SWOJEGO MAJĄTKU.

14.WSPÓLNE OPRACOWYWANIE WŁAŚCIWYCH SCHEMATÓW POSTĘPOWANIA ŁĄCZNIE ZE WZORAMI POSZCZEGÓLNYCH PISM.

15.PRAKTYCZNE WSKAZÓWKI UMOŻLIWIAJĄCE WIERZYCIELOWI ZLECANIE KOMORNIKOWI PROWADZENIE W PEŁNI EFEKTYWNEGO POSTĘPOWANIA EGZEKUCYJNEGO.

16.ĆWICZENIA W PRZYGOTOWYWANIU POPRAWNYCH WNIOSKÓW O WSZCZĘCIE EGZEKUCJI:
technika wyboru właściwego komornika do przeprowadzenia egzekucji merytorycznej i formalnej,
umiejętność wskazania odpowiedniego sposobu egzekucji.

14.SPOSOBY USTALANIA PRZEZ WIERZYCIELA RZECZYWISTEGO, A NIE ILUZORYCZNEGO MAJĄTKU DŁUŻNIKA:
na etapie przedsądowym i sądowym,
przed wszczęciem egzekucji i w trakcie jej prowadzenia,
wskazanie prawnych możliwości przerzucenia na komornika obowiązku ustalenia stanu majątkowego dłużnika w sposób nieodpłatny i płatny.

15.UMIEJĘTNOŚĆ EGZEKWOWANIA PRZEZ WIERZYCIELA OD KOMORNIKA EFEKTYWNEGO PROWADZENIA EGZEKUCJI:
opracowywanie przykładowych wzorów pism w sytuacji całkowitej lub częściowej bierności komornika, wykorzystywanie najbardziej skutecznych w danej sytuacji narzędzi merytorycznego i formalnego nadzoru nad komornikiem,
kontrolowanie przez wierzyciela prawidłowości naliczanych przez komornika kosztów postępowania, a zwłaszcza tych obciążających wierzyciela.

16.TECHNIKA POSTĘPOWANIA WIERZYCIELA PRZY PROWADZENIU EGZEKUCJI W STOSUNKU DO DŁUŻNIKA BĘDĄCEGO W ZWIĄZKU MAŁŻEŃSKIM LUB W KONKUBINACIE.

17.PRAKTYCZNA ANALIZA NAJNOWSZYCH METOD PODEJMOWANYCH PRZEZ NIEUCZCIWYCH DŁUŻNIKÓW W CELU UDAREMNIENIA SKUTECZNEJ WINDYKACJI NALEŻNOŚCI I PROPONOWANE WIERZYCIELOWI SPOSOBY SKUTECZNEGO PRZECIWDZIAŁANIA TYM DZIAŁANIOM.

2 DZIEŃ

1.KOMUNIKACJA- PRAKTYCZNE ZASADY KOMUNIKACJI INTERPERSONALNEJ:
relacje windykator- klient,
budowanie komunikatu pod kątem cech osoby odbierającej( klient),
odpowiedzialność windykatora za efekt komunikacji,
kody komunikacji- ich jasność i skuteczność,
zniekształcenia w komunikacji,
kanały komunikacji- wokalny, kinestetyczny,
wizualny, werbalny, pozazmysłowy.

2. KOMUNIKACJA WERBALNA I NIEWERBALNA:
zasady efektywnego słuchania,
udzielanie informacji w sposób pozytywny i negatywny,
budowanie konstruktywnej informacji( argumenty centralne i peryferyjne) w wywieraniu wpływu,
systemy reprezentacji i ich rola w efektywnym windykowaniu należności,
dopasowanie werbalne do klienta i jego wpływ na pozyskiwanie przychylności,
komunikacja niewerbalna jako kanał do ustalania dystansu w procesie windykowania długów, typy ekspresji werbalnej,
odzwierciedlanie niewerbalne( postawa ciała, specyficzne gesty, rytm oddychania, ton głosu, tempo mówienia.

3. STREFY DYSTANSU PODCZAS ROZMOWY O CHARAKTERZE WINDYKACYJNYM.

4. POZNANIE WŁASNYCH WEWNĘTRZNYCH MOŻLIWOŚCI W ZAKRESIE WINDYKACJI NALEŻNOŚCI.

FORMA SZKOLENIA:

  • interaktywny wykład
  • case study


WIĘCEJ INFORMACJI

STRONA WWW

www.szkoleniawec.pl

TELEFON

+48 42 681 74 74

E-MAIL

szkolenia@kancelariawec.eu