fbpx

Zatrudnianie Cudzoziemców - profesjonalny kurs dwudniowy - szkolenie on-line

Zatrudnianie Cudzoziemców - profesjonalny kurs dwudniowy
CENA
1,100.00 +23% VAT

Początek

23 lutego 2023 - 10:00

Koniec

24 lutego 2023 - 14:00

Zapraszamy na kurs, który poprowadzi Iwona Kmieciak pt.: „Zatrudnianie Cudzoziemców – profesjonalny kurs dwudniowy”

Podczas warsztatów, będziecie mieć Państwo możliwość do interaktywnej dyskusji z naszym Trenerem, a po odbyciu szkolenia udostępnimy Państwu darmowe skrypty oraz materiały szkoleniowe, jak również certyfikat uczestnictwa w szkoleniu.

CENA:

Koszt  wynosi 1100 zł netto (+23% Vat).

CENA ZAWIERA:

 • udział w szkoleniu,
 • materiały szkoleniowe.

1 dzień szkolenia : omówienie podstaw prawnych    

 1. Pobyt cudzoziemców w Polsce Regulacje prawne zatrudniania obcokrajowców na przestrzeni ostatnich 10 lat (zmiany – wymagania przepisowe).

Ustawa z 20.04.2004 roku.

Ustawa z 20.07.2017 roku.

Ustawa z 30-03-2020 r. pozycja 568

Reguły zmieniające przepisy ustawą z 29-01-2022 roku.

Ustawa z dnia 12-03-2022 r. ( przepisy obowiązujące od 24-02-2022 r.).

Ustawa z 08-06-2022 r.

2. Warunki wjazdu cudzoziemców na teren Rzeczpospolitej Polskiej

• Obywatele Unii Europejskiej (opisy przypadków, dokumentacja ogólna, dokumentacja z PIP, dokumentacja z ZUS).
• Obywatele Bloku Wschodniego.

 • Obywatele Państw trzecich – 6 państw (Armenia, Białoruś, Gruzja, Mołdawia, Federacja Rosyjska, Ukraina)– omówienie różnych rodzajów wiz.
  Obywatele 6 Państw – ruch bezwizowy – paszport biometryczny (przepis od 11-06-2017 roku), zmiany po 01-01-2018 r. na poziomie Urzędu Pracy.

Ustawa z 30-03-2020 r. (zmiany COVID 19).

Ustawa z 29-01-2022 r. (zmiany w dokumentacji).

Ustawa z 12-03-2022 r. (zmiany w dokumentacji, aktualizacja przepisów).

Ustawa z 08-06-2022 r.  (aktualizacja przepisów).

 • Pobyt czasowy, a pobyt stały – zasady nabycia karty pobytu.3. Praca cudzoziemców na terenie Polski

  Praca w Polsce obywateli Unii Europejskiej (zasada delegowania).
  Zatrudnienie cudzoziemców z Bloku Wschodniego.
  Obywatele 6 państw sąsiadujących z Polską (omówienie zaproszenia oraz oświadczenia o zamiarze powierzenia pracy według najnowszych przepisów).

Nowe przepisy od stycznia 2022 roku.

Nowe oświadczenia w trybie wydłużonym.

Zmiana znaczenia wizy D05A – brak ograniczeń w trybie 6 miesięcy.
Zawody, w wykonywaniu których cudzoziemcy z Bloku Wschodniego nie muszą uzyskiwać zezwolenia na pracę.

Omówienie przepisów dotyczących poszerzenia listy zawodów po 01-01-2022 roku

(procedura uproszczona).

Legalny pobyt obywateli Ukrainy wjeźdzających do Polski po 24.02.2022 roku.

Status pobytowy obywateli innych państw – niż  obywatele Ukrainy wjeżdzających do Polski po 24.02.2022 r – 15 dniowe pobyty.

Ustawa z 08-06-2022 r. AKTUALIZACJA przepisów.

Projekt ustawy z 13-09-2022 r.

 • Zasady uzyskiwania zezwolenie na pracę (omówienie wniosku zezwolenie typu A – Praktyczne wskazówki).

Nowe przepisy dotyczące wniosków – za okresy sprzed 01-01-2022 roku,  ( procedura uproszczona).

Zasada wydawania zezwoleń w trybie 60 dni.
Zasady zawierania umów o pracę lub umów zleceń (praktyczne przykłady):
• Omówienie zasad zatrudnienia osób wykonujących pracę w zawodach wymagających wysokich kwalifikacji.
•Omówienie zasad uzyskiwania jednolitego zezwolenia na pobyt i pracę (karta pobytu czasowego oraz zezwolenie na pracę – według najnowszych przepisów).
•Omówienie zasad zatrudnienia na podstawie pobytu stałego (karta pobytu stałego oraz brak konieczności posiadana zezwolenia na pracę).
•Omówienie zasad zatrudniania na podstawie pobytu rezydenta długoterminowego (karta na pobyt rezydenta długoterminowego).
•Omówienie Karty Polaka oraz zasad zatrudnienia na podstawie Karty Polaka z uwzględnieniem obowiązku posiadania wizy.
• Skutki zatrudnienia cudzoziemca bez wymaganych zezwoleń – sankcje wynikające z ustawy o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew. przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
• Uznawanie kwalifikacji zawodowych uzyskanych w innych krajach Unii.

 1. Opodatkowanie dochodów uzyskanych przez cudzoziemców
  • Ograniczony i nieograniczony obowiązek podatkowy.
  • Miejsce zamieszkania (PESEL dla Cudzoziemca, NIP – dla Cudzoziemca, zasady, podstawy prawne).
  • Umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania.
  • Zasady dotyczące opodatkowania pracowników najemnych (praktyczne przykłady dokonywania naliczeń – sporządzanie IFT1/ IFT1 R, PIT8 AR, PIT 4 R).
  • Opodatkowanie dochodów osób z ograniczonym obowiązkiem podatkowym.
  • Ryczałt dla osób z ograniczonym obowiązkiem podatkowym (zasady stosowanie zaliczki ryczałtowej, zasady stosowania zaliczki progresywnej).
  • Certyfikat rezydencji.
  • prowadzenie działalności gospodarczej przez cudzoziemców w Polsce (prawa i obowiązki cudzoziemca).
  • Obowiązek oraz prawo złożenia zeznania przez cudzoziemców.
  • Praca nierezydenta na rzecz zagranicznego podmiotu – informacje ORD-W1.
  5. Ubezpieczenia społeczne cudzoziemców zatrudnionych w Polsce
  Obowiązek zgłaszania Cudzoziemca do ZUS – Program Płatnik (kody)
  zasada jednego ustawodawstwa.
  • Zasada równego traktowania.
  • Zasada sumowania okresów ubezpieczenia, zatrudnienia i zamieszkania.
  • Zasada zachowania praw nabytych.
  • Wyjątki od zasady podlegania ubezpieczeniu w kraju wykonywania pracy.
  • Pracownicy delegowani.
  • Pracownicy transportu międzynarodowego.
  • Pracownicy pracujący jednocześnie na terenie kilku państw członkowskich.
  • Działalność prowadzona w kilku państwach jednocześnie.
  • Podleganie przez nierezydentów ubezpieczeniom w Polsce.
  • Ubezpieczenia obywateli państw trzecich.
  Podsumowanie szkolenia
  • Zagrożenia i koszty jakie wiążą się z zatrudnianiem nielegalnym obcokrajowców.
  • Opinie i oceny RP na arenie międzynarodowej w świetle stosowania przepisów dotyczących zatrudniania obcokrajowców.
  • Zasady – prawa i obowiązki Pracodawców wynikające z Ustawy RODO.

2 dzień szkolenia  – Praktyczne opracowanie dokumentacji w celach zatrudnienia cudzoziemców

Praktyczne opracowanie zaproszenia, Cudzoziemcy Blok Wschodni – kwestie prawne

Praktyczne opracowanie oświadczenia o powierzeniu pracy, cudzoziemcy Blok Wschodni.

Praktyczne opracowanie upoważnienia dla pracodawców ubiegających się o wydanie  opinii starosty w celu zatrudnienia cudzoziemców, Blok Wschodni.

Omówienie wniosku dla podmiotu ubiegające się o zatrudnienie cudzoziemca.

Omówienie upoważnienie w celu sprawdzenia toku sprawy w urzędzie pracy.

Omówienie pisma z art. 88z. (niekaralność).

Omówienie, tłumaczenie umowy zlecenia oraz umowy o pracę dla cudzoziemców Blok Wschodni.

Omówienie wniosku zezwolenie Typu A.

Omówienie pisma z art. 88j (niekaralność).

Omówienie wniosku  jednolite zezwolenie na pobyt i pracę.

Omówienie wniosku pobyt stały.

Omówienie wniosku rezydent długoterminowy.

Omówienie dokumentu Karty Polaka.

Omówienie wniosku o przedłużenie wizy Krajowej.

FORMA SZKOLENIA:

 • interaktywny wykład
 • case study


WIĘCEJ INFORMACJI

STRONA WWW

www.szkoleniawec.pl

TELEFON

+48 42 681 74 74

E-MAIL

szkolenia@kancelariawec.eu