fbpx

Zatrudnianie cudzoziemców - zmiany od stycznia 2022 - szkolenie on-line

Zatrudnianie cudzoziemców - zmiany od stycznia 2022
CENA
490.00 +23% VAT

Początek

21 stycznia 2022 - 10:00

Koniec

21 stycznia 2022 - 14:00

Zapraszamy na szkolenie, które poprowadzi Iwona Kmieciak pt.:  „Zatrudnianie cudzoziemców – zmiany od stycznia 2022

Podczas warsztatów, będziecie mieć Państwo możliwość do interaktywnej dyskusji z naszym Trenerem, a po odbyciu szkolenia udostępnimy Państwu darmowe skrypty oraz materiały szkoleniowe, jak również certyfikat uczestnictwa w szkoleniu.

CENA:

Koszt  wynosi 490 zł netto (+23% Vat).

CENA ZAWIERA:

  • udział w szkoleniu,
  • materiały szkoleniowe.

1. Pobyt cudzoziemców w Polsce • Regulacje prawne zatrudniania obcokrajowców na przestrzeni ostatnich 10 lat (zmiany – wymagania przepisowe)

WPŁYW USTAWY Z 30-03-2020 r. pozycja 568 – COVID 19,

2. Warunki wjazdu cudzoziemców na teren Rzeczpospolitej Polskiej

• Obywatele Unii Europejskiej (opisy przypadków, dokumentacja ogólna, dokumentacja z PIP, dokumentacja z ZUS)
• Obywatele Bloku Wschodniego

* Planowana rozszerzona lista Państw według przepisów po 01-01-2022 roku  
• Obywatele Państw trzecich – 6 państw (Armenia, Białoruś, Gruzja, Mołdawia, Federacja Rosyjska, Ukraina)– omówienie różnych rodzajów wiz (wizy negatywne)
Obywatele 6 Państw – ruch bezwizowy – paszport biometryczny (przepis od 11-06-2017 roku), zmiany po 01-01-2018 r. na poziomie Urzędu Pracy
• Pobyt czasowy, a pobyt stały – zasady nabycia karty pobytu

3. Praca cudzoziemców na terenie Polski

Praca w Polsce obywateli Unii Europejskiej (zasada delegowania)
Zatrudnienie cudzoziemców z Bloku Wschodniego
Obywatele 6 państw sąsiadujących z Polską (omówienie zaproszenia oraz oświadczenia o zamiarze powierzenia pracy według najnowszych przepisów)

Nowe przepisy od stycznia 2022 roku

Nowe oświadczenia w trybie wydłużonym

Zmiana znaczenia wizy D05A – brak ograniczeń w trybie 6 miesięcy
Zawody, w wykonywaniu których cudzoziemcy z Bloku Wschodniego nie muszą uzyskiwać zezwolenia na pracę

Omówienie przepisów dotyczących poszerzenia listy zawodów po 01-01-2022 roku. ( procedura uproszczona )  
• Zasady uzyskiwania zezwolenie na pracę (omówienie wniosku zezwolenie typu A – Praktyczne wskazówki)

Nowe przepisy dotyczące wniosków – za okresy sprzed 01-01-2022 roku,  ( procedura uproszczona )

Zasada wydawania zezwoleń w trybie 60 dni
Zasady zawierania umów o pracę lub umów zleceń (praktyczne przykłady)
• Omówienie zasad zatrudnienia osób wykonujących pracę w zawodach wymagających wysokich kwalifikacji
•Omówienie zasad uzyskiwania jednolitego zezwolenia na pobyt i pracę (karta pobytu czasowego oraz zezwolenie na pracę – według najnowszych przepisów)
•Omówienie zasad zatrudnienia na podstawie pobytu stałego (karta pobytu stałego oraz brak konieczności posiadana zezwolenia na pracę)
•Omówienie zasad zatrudniania na podstawie pobytu rezydenta długoterminowego (karta na pobyt rezydenta długoterminowego)
•Omówienie Karty Polaka oraz zasad zatrudnienia na podstawie Karty Polaka z uwzględnieniem obowiązku posiadania wizy
• Skutki zatrudnienia cudzoziemca bez wymaganych zezwoleń – sankcje wynikające z ustawy o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
• uznawanie kwalifikacji zawodowych uzyskanych w innych krajach Unii

4. Zmiany w ustawie o cudzoziemcach

Omówienie zmian zgodnie z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/36/UE z dnia 26 lutego 2014 roku

5. Opodatkowanie dochodów uzyskanych przez cudzoziemców.

• ograniczony i nieograniczony obowiązek podatkowy
• miejsce zamieszkania (PESEL dla Cudzoziemca, NIP – dla Cudzoziemca, zasady, podstawy prawne)
• umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania
• zasady dotyczące opodatkowania pracowników najemnych (praktyczne przykłady dokonywania naliczeń – sporządzanie IFT1/ IFT1 R, PIT8 AR, PIT 4 R)
• opodatkowanie dochodów osób z ograniczonym obowiązkiem podatkowym
• ryczałt dla osób z ograniczonym obowiązkiem podatkowym (zasady stosowanie zaliczki ryczałtowej, zasady stosowania zaliczki progresywnej)
• certyfikat rezydencji
• prowadzenie działalności gospodarczej przez cudzoziemców w Polsce (prawa i obowiązki Cudzoziemca)
• obowiązek oraz prawo złożenia zeznania przez cudzoziemców
• praca nierezydenta na rzecz zagranicznego podmiotu – informacje ORD-W1

6.Ubezpieczenia społeczne cudzoziemców zatrudnionych w Polsce

Obowiązek zgłaszania Cudzoziemca do ZUS – Program Płatnik (kody)
zasada jednego ustawodawstwa
• zasada równego traktowania
• zasada sumowania okresów ubezpieczenia, zatrudnienia i zamieszkania
• zasada zachowania praw nabytych
• wyjątki od zasady podlegania ubezpieczeniu w kraju wykonywania pracy
• pracownicy delegowani
• pracownicy transportu międzynarodowego
• pracownicy pracujący jednocześnie na terenie kilku państw członkowskich
• działalność prowadzona w kilku państwach jednocześnie
• podleganie przez nierezydentów ubezpieczeniom w Polsce
• ubezpieczenia obywateli państw trzecich

7. Podsumowanie szkolenia

Zagrożenia i koszty jakie wiążą się z zatrudnianiem nielegalnym obcokrajowców
• Opinie i oceny RP na arenie międzynarodowej w świetle stosowania przepisów dotyczących zatrudniania obcokrajowców
• Zasady – prawa i obowiązki Pracodawców wynikające z Ustawy RODO

FORMA SZKOLENIA:

  • interaktywny wykład
  • case study


WIĘCEJ INFORMACJI

STRONA WWW

www.szkoleniawec.pl

TELEFON

+48 42 681 74 74

E-MAIL

szkolenia@kancelariawec.eu