Zatrudnianie cudzoziemców w 2018r. – praktyczne warsztaty

Zatrudnianie cudzoziemców
CENA
590.00 +23% VAT

Trenerzy

Iwona Maria Kmieciak
PRAWO PRACY, ZUS, RACHUNKOWOŚĆ

Początek

23 marca 2018 - 09:00

Koniec

23 marca 2018 - 15:30

Miejsce szkolenia

Łódź, Piotrkowska 270, XI pietro   Zobacz mapę

Zatrudnianie cudzoziemców – praktyczne warsztaty

 

CEL SZKOLENIA:

Zapraszamy na praktyczne warsztaty z zatrudniania cudzoziemców w 2018r. Podczas których omówimy:

Warunki wjazdu cudzoziemców na teren Rzeczpospolitej Polskiej,

Nowe dokumenty od 01-01-2018 r. – nowe przepisy,

Opodatkowanie dochodów uzyskanych przez cudzoziemców,

Ubezpieczenia społeczne cudzoziemców zatrudnionych w Polsce,

Prawa i obowiązki Pracodawców wynikające z Ustawy GIODO – RODO od 25-05-2018 r.

olsce.

ADRESACI SZKOLENIA:

Szkolenie kierowane jest do osób przygotowujących się do zatrudniania cudzoziemców w ramach swoich przedsiębiorstw, jak również do firm korzystających już z tej formy zatrudniania pracownika.
Zapraszamy na szkolenie pracowników działów kadr, płac i księgowości.

CENA:

Koszt uczestnictwa w szkoleniu jednej osoby wynosi 590 zł netto (+23% Vat).

Każda kolejna osoba z tej samej firmy otrzymuje 10% upustu od ceny szkolenia.

Klienci Grupy Kapitałowej WEC S.A. otrzymują 10% upustu.

CENA ZAWIERA:

 • uczestnictwo w szkoleniu,
 • materiały szkoleniowe,
 • certyfikat udziału w szkoleniu,
 • przerwy kawowe, lunch,

 1. Pobyt cudzoziemców w Polsce:
 • Regulacje prawne zatrudniania obcokrajowców na przestrzeni ostatnich 10 lat (zmiany – wymagania przepisowe).
 1. Warunki wjazdu cudzoziemców na teren Rzeczpospolitej Polskiej:
 • Obywatele Unii Europejskiej (opisy przypadków, dokumentacja ogólna, dokumentacja z PIP, dokumentacja z Zus),
 • Obywatele Bloku Wschodniego,
 • Obywatele Państw trzecich – 6 państw – omówienie różnych rodzajów wiz ( wizy negatywne ) przykłady,
 • Obywatele 6 Państw – ruch bezwizowy – paszport biometryczny (przepis od 11-06-2017 roku),
 • Pobyt czasowy a pobyt stały – zasady nabycia karty pobytu.
 1. Praca cudzoziemców na terenie Polski:
 • Praca w Polsce obywateli Unii Europejskiej (zasada delegowania),
 • Zatrudnienie cudzoziemców z Bloku Wschodniego,
 • Obywatele 6 państw sąsiadujących z Polską (omówienie zaproszenia oraz oświadczenia o zamiarze powierzenia pracy według najnowszych przepisów).

Nowe dokumenty od 01-01-2018 r. – nowe przepisy:

 • Wniosek Podmiotu Działającego jako Agencja Pracy Tymczasowej o wydanie zezwolenia na pracę sezonową Cudzoziemca na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w charakterze pracownika Tymczasowego – Urząd pracy (przykłady) ,
 • Wniosek zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemca na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej Urząd pracy (przykłady),
 • Zaświadczenie o wpisie wniosku do ewidencji wniosków w sprawie pracy sezonowej urząd pracy (przykłady) ,
 • Wniosek o wydanie zezwolenia na pracę cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (przykłady),
 • Zawody, w wykonywaniu których cudzoziemcy z Bloku Wschodniego nie muszą uzyskiwać zezwolenia na pracę,
 • Zasady uzyskiwania zezwolenie na pracę (omówienie wniosku zezwolenie typu A – Praktyczne wskazówki),
 • Omówienie zasad zatrudnienia osób wykonujących pracę w zawodach wymagających wysokich kwalifikacji,
 • Omówienie zasad uzyskiwania jednolitego zezwolenia na pobyt i pracę ( karta pobytu czasowego oraz zezwolenie na pracę – według najnowszych przepisów),
 • Omówienie zasad zatrudnienia na podstawie pobytu stałego ( karta pobytu stałego oraz brak konieczności posiadana zezwolenia na pracę),
 • Omówienie zasad zatrudniania na podstawie pobytu rezydenta długoterminowego (karta na pobyt rezydenta długoterminowego),
 • Omówienie Karty Polaka oraz zasad zatrudnienia na podstawie Karty Polaka z uwzględnieniem obowiązku posiadania wizy,
 • Skutki zatrudnienia cudzoziemca bez wymaganych zezwoleń – sankcje wynikające z ustawy o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • Uznawanie kwalifikacji zawodowych uzyskanych w innych krajach Unii.
 1. Opodatkowanie dochodów uzyskanych przez cudzoziemców:
 • Ograniczony i nieograniczony obowiązek podatkowy – praktyczne omówienie przypadków ,
 • Miejsce zamieszkania (PESEL dla Cudzoziemca, NIP – dla Cudzoziemca ,zasady, podstawy prawne),
 • Umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania,
 • Zasady dotyczące opodatkowania pracowników najemnych (praktyczne przykłady dokonywania naliczeń – sporządzanie IFT1/ IFT1 R, PIT8 AR, PIT 4 R), Zasady sporządzania listy płac dla Cudzoziemców,
 • Opodatkowanie dochodów osób z ograniczonym obowiązkiem podatkowym,
 • Ryczałt dla osób z ograniczonym obowiązkiem podatkowym (zasady stosowanie zaliczki ryczałtowej, zasady stosowania zaliczki progresywnej),
 • Certyfikat rezydencji,
 • Obowiązek oraz prawo złożenia zeznania przez cudzoziemców,
 • Praca nierezydenta na rzecz zagranicznego podmiotu – informacje ORD-W1.
 1. Ubezpieczenia społeczne cudzoziemców zatrudnionych w Polsce:
 • Obowiązek zgłaszania Cudzoziemca do Zus – Program Płatnik ( obowiązujące kody),
 • Zasada równego traktowania,
 • Zasada sumowania okresów ubezpieczenia, zatrudnienia i zamieszkania,
 • Zasada zachowania praw nabytych,
 • Wyjątki od zasady podlegania ubezpieczeniu w kraju wykonywania pracy,
 • Pracownicy delegowani,
 • Pracownicy transportu międzynarodowego,
 • Pracownicy pracujący jednocześnie na terenie kilku państw członkowskich,
 • Działalność prowadzona w kilku państwach jednocześnie,
 • Podleganie przez nierezydentów ubezpieczeniom w Polsce,
 • Ubezpieczenia obywateli państw trzecich.

Posumowanie szkolenia:

 • Zagrożenia i koszty jakie wiążą się z zatrudnianiem nielegalnym, Obcokrajowców
 • Opinie i oceny RP na arenie międzynarodowej w świetle stosowania przepisów dotyczących zatrudniania obcokrajowców
 • Prawa i obowiązki Pracodawców wynikające z Ustawy GIODO – RODO od 25-05-2018 r.

 

FORMA SZKOLENIA:

 • interaktywny wykład
 • case study


WIĘCEJ INFORMACJI

STRONA WWW

www.szkoleniawec.pl

TELEFON

+48 42 681 74 74

E-MAIL

szkolenia@kancelariawec.eu