Organizatorem szkoleń jest WEC Finanse Sp. z o. o., ul. Piotrkowska 270, 90-361 Łódź, NIP 725-20-22-507, REGON 100868327, KRS 0000354013, Kapitał zakładowy 22 000,00 PLN

 

 1. ZGŁOSZENIE UDZIAŁU

Zgłoszenia przyjmowane są w dwóch formach:

 • tradycyjnej (drukowany formularz zgłoszeniowy odsyłany e-mailem lub faxem)

Formularz do druku dostępny jest na pod adresem:

www.szkoleniawec.pl/formularz_zgloszeniowy.pdf

 • elektronicznej (rejestracja konta na platformie szkoleniawec.pl, a następnie zakup online wybranego szkolenia)

 

 1. KOSZT

Koszt uczestnictwa jednej osoby w szkoleniu, podany jest na stronie każdego szkolenia otwartego. Każda kolejna osoba zgłoszona na szkolenie z tej samej firmy otrzymuje 10% upustu od ceny szkolenia.  Klienci Grupy Kapitałowej WEC również otrzymują 10 % rabatu.

Cena szkolenia zawiera:

 • profesjonalnie przeprowadzone szkolenie
 • zestaw do tworzenia notatek
 • imienny certyfikat ukończenia szkolenia
 • materiały szkoleniowe
 • przerwy kawowe, lunch
 • możliwość kontaktu z prowadzącym również po zakończeniu szkolenia

 

 1. PŁATNOŚĆ

Zleceniodawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT i uprawnia WEC Finanse Sp. z o. o  do wystawiania w przedmiotowym zakresie faktur VAT bez swojego podpisu.

Zapłata za szkolenie może być dokonywana:

 • przelewem tradycyjnym na konto mBank Oddział Korporacyjny Łódź 87 1140 1108 0000 5912 5500 1001, WEC Finanse Sp. z o. o., ul. Piotrkowska 270, 90-361 Łódź, najpóźniej w terminie 7-miu dni od otrzymania faktury VAT.
 • z wykorzystaniem systemu płatności internetowych przelewy24.pl na dwa sposoby:

szybkim przelewem internetowym z konta znajdującego się w banku obsługiwanego przez systemu płatności przelewy24.pl – lista banków pojawia się w momencie dokonywania transakcji.

kartą płatniczą z wykorzystaniem Usługi Płatności Kartami Płatniczymi świadczonej przez przelewy24.pl w ramach Systemu, polegającej na umożliwieniu Klientowi zapłaty z wykorzystaniem kart płatniczych wydanych pod auspicjami międzynarodowych organizacji płatniczych obsługiwanych przez przelewy24.pl – VISA I MASTERCARD.

W przypadku gdy osoba dokona zakupu online, wybierze płatność przelewy24.pl i nie dokona wpłaty przy użyciu przelewy24.pl, pracownik WEC Finanse Sp. z o. o. przesyła informację  niepowodzenia wpłaty przelewy24.pl z prośbą o wpłatę przelewem tradycyjnym. Taki uczestnik traktowany jest jako zapisany.

Płatności online obsługuje firma przelewy24.pl. Sposób płatności online przelewy24.pl określa regulamin systemu przelewy24.pl, który rozpatruje również reklamacje dotyczące statusu płatności on-line.

Fakturę VAT Organizator przesyła uczestnikowi drogą elektroniczną na wskazany adres mailowy, po zapisaniu się uczestnika na szkolenie.

 

 1. WARUNKI I ZASADY REZYGNACJI

Rezygnacja z uczestnictwa przyjmowana jest e-mailem lub faksem nie później niż 14 dni przed rozpoczęciem szkolenia. W tym wypadku uczestnik zostaje obciążony kwotą 50% należnej ceny szkolenia. Rezygnacja po upływie w.w. terminu skutkuje obowiązkiem pokrycia pełnej opłaty za szkolenie. Osobę która nie może uczestniczyć w szkoleniu,  może zastąpić  inny pracownik pracujący w tej samej firmie. Nieobecność na szkoleniu, powoduje obciążenie uczestnika pełnymi kosztami udziału.

Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian merytorycznych i organizacyjnych dotyczących szkolenia.

 

 1. REKLAMACJE

W celu utrzymania jakości szkoleń i zadowolenia klientów, umożliwiamy złożenie reklamacji.

Reklamacja w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem usługi szkoleniowej powinna zostać sporządzona w formie pisemnej oraz określać uczestnika w sposób umożliwiający jego identyfikację, nazwę usługi której reklamacja dotyczy, okoliczności uzasadniające reklamację. Reklamacja powinna zostać przesłana w terminie 7 dni od daty zakończenia usługi, lub planowanego terminu jej realizacji na adres Organizatora wskazany w regulaminie. Organizator rozpatrzy uzasadnioną reklamację w terminie 30 dni od daty jej doręczenia, a następnie prześle odpowiedź, wskazującą sposób rozstrzygnięcia reklamacji wraz z uzasadnieniem. Jeżeli reklamacja wymaga uzupełnienia, Organizator zwróci się do reklamującego z prośbą o podanie szczegółów, dotyczących okoliczności zgłaszanej reklamacji. Po uzyskaniu uszczegóławiających informacji, Organizator rozpatruje uzupełnioną reklamację w terminie 30 dni od daty jej doręczenia.

 

 1. ZASADY PRYWATNOŚCI

Administratorem serwisu jest Organizator. Administrator serwisu gromadzi dane osób, które składają zamówienia na szkolenia. W momencie złożenia zamówienia, zamawiający w trybie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144 poz. 1204), wyraża zgodę na otrzymywanie od Organizatora drogą elektroniczną informacji na temat szkolenia, jak i informacji o innych produktach szkoleniowych na wskazany adres elektroniczny.

Zamawiający wyraża również zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do otrzymywania informacji od Organizatora (zgodnie z ustawą z 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych, Dz. U. 2002 Nr 101 poz. 926, ze zm.). Zamawiający oświadcza, iż poinformowano go o przysługującym prawie do odwołania udzielonej zgody, co spowoduje niezwłoczne zaprzestanie przesyłania informacji handlowych.

Dane użytkowników wykorzystywane są tylko do prowadzenia działalności Organizatora. Administrator serwisu nie udostępnia osobom ani podmiotom trzecim danych osobowych zamawiających.